Internetová poradna » Rodina, Dlužníci, dluhy, Finance

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150134
Sekce dotazů: Rodina, Dlužníci, dluhy, Finance
Předmět dotazu (nadpis): prodej vozu a sleva z ceny
Text dotazu: Dobrý den před pár dny jsem prodal vůz který byl rozbitý a do smlouvy jsem napsal že vozidlo je dočasně v nepojízdném stavu a že prodávající nenese závazky za vady. Dnes mi kupující poslal emajl ve kterém reklamuje vozidlo za skryté vady. co mám s tím tet dělat? Reklamace vozidla Na základě kupní smlouvy ze dne 23.2. 2015 jsem od vás zakoupil vozidlo: Škoda V rámci zákonné lhůty odpovědnosti za skryté vady a vzhledem k mým zjištěním, žádám tímto o naplnění práva na slevu z ceny zakoupeného vozidla. Na vozidle byly zjištěny následující nesrovnalosti, které jsou v rozporu s kupní smlouvou: (seznam závad): vodní pumpa, rozvody, těsnění pod hlavou, nesvítí levý xenon, poškozený pravý práh, automat v nouzovém režimu, převodovka tzv. kope, nefunkční topení, vadný akumulátor, vadný výfuk, propadlá STK, poškozený plastový kryt pod motorem, poškozený levý přední podběh, nutná výměna všech olejů, filtrů a kapalin. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku hovoří, že: (a) Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. (b) Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. (3) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. V případech, kdy má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující podle ustanovení § 2171 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. Žádám Vás tímto, aby mi byla v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy ze dne 23.2.2015 ve smyslu ustanovení § 2169 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (nebo § 2171 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku – podle varianty ) sleva z ceny. Za přiměřenou slevu považuji, s ohledem na cenu výrobku a charakter uvedené vady, slevu ve výši 30.000,- Kč. Vyřešení celé záležitosti očekávám ve lhůtě nejpozději do sedmi dnů. Vyplacení této slevy očekávám na účet č.: 22 61 46 51 63/ 0800 – Česká spořitelna. Nebude-li záležitost zdárně vyřešena, budu nucen domáhat se svého práva prostřednictvím svého právního zástupce, a to žalobou k místně příslušnému soudu.
Vloženo: 5. března 2015, 15:34 hod.
Odpověď na dotaz: Domnívám se, že ve smlouvě mělo být uvedeno „prodej na součástky“, nicméně, předal jste kupujícímu velký i malý technický průkaz ?, emise? (z tohoto by bylo jasné pro kupujícího, že vozidlo nemá STK (jestli ve smlouvě nebylo uvedeno o STK)), jak si vozidlo odvezl?? Vozidlo zřejmě na registru vozidel není přepsáno nebo je odhlášeno? Podle § 2084 jste upozornil na vady, o kterých jste věděl. Podle § 2103 kupující nemá právo z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy – tedy, že vozidlo je nepojízdné, rozbité a nemá STK pro řádný provoz motorového vozidla.
Tedy dá se předpokládat, že vozidlo v takovém stavu nebylo prodáváno jako provozu schopné a tedy prodej věci (auta) bylo prodáváno na jiný účel než na provoz vozidla na komunikacích podle zvláštního předpisu.
Ustanovení které uvádí kupující tedy § 2169 odst. 3 nebo § 2171 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku je v pododílu 5 „Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“ (§ od 2158 do § 2174). Vás se týká pododíl 2 „ Koupě movité věci“. Nevím za kolik jste vozidlo prodal a nerozumím jak došel kupující ke slevě 30.000,-Kč. Jestli jste do smlouvy napsal „vozidlo je dočasně v nepojízdném stavu a že prodávající nenese závazky za vady“ bude zřejmě dostačující za předpokladu, že jste neprodával vozidlo pro provoz na pozemních komunikacích, ale vozidlo na součástky tedy vozidlo k rozebrání kupujícím a následnou ekologickou likvidaci.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 10. března 2015, 18:45 hod.

|