Internetová poradna » Exekuce, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170130
Sekce dotazů: Exekuce, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Důchod na účtu a exekučně zabaven
Text dotazu: Mám důchod jen 7400,-, který mě chodí na účet a byl mně exekučně zabaven i přesto, že jsem souhlasil se stanovením splátkového kalendáře. Nyní nemám na nájem, na léky a na živobytí.
Vloženo: 27. března 2017, 14:32 hod.
Odpověď na dotaz: Jeli důchod vyplácen přímo ČSSZ poštovní poukázkou, nelze ho exekučně postihnout v plné výši, protože nesmí být ze zákona sražena z měsíčního příjmu tzv. "nezabavitelná částka".

Jestliže je důchod vyplácen na bankovní účet, uvedené omezení neplatí, neboť prostředky na účtu lze postihnout v plné výši.

Jenomže tento názor vyvrátil Ústavní soud protože shledal ústavní stížnost opodstatněnou (důchodce se bránil, že na účet mu chodí jen právě nezabavitelná částka), zcela jí vyhověl a zrušil svým nálezem spis. zn. IV. ÚS 121/16, ze dne 20.10.2016, rozhodnutí exekučního (prvostupňového) soudu i odvolacího soudu.
Ústavní soud je toho názoru, že výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu podle ust. § 303 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád je zásahem do základního ústavního práva povinného vlastnit majetek, resp. svůj majetek pokojně užívat. Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, prokáže-li se, že byl proveden ve „veřejném zájmu“ a „za podmínek, které stanoví zákon“. Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, což vyžaduje posoudit, zda zásah zajišťoval „spravedlivou rovnováhu“ mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.
Na exekucí postižený účet stěžovatele docházely výlučně dávky důchodového zabezpečení krácené do výše nezabavitelné části důchodu. Šlo tudíž o příjem sloužící k úhradě životních potřeb stěžovatele, případně jeho blízkých. Proto Ústavní soud zopakoval, že dávky důchodového zabezpečení představují také pro vedení exekuce podle ust. § 303 a násl. zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád (přikázáním pohledávky) příjem chráněný v obdobném rozsahu, jako tomu je se mzdou v případě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy. Názor soudů, podle nichž prostředky vyplacené na bankovní účet plátcem důchodu jako nezabavitelná část důchodu ztratily svoji povahu tím, že se staly tzv. vkladovou pohledávkou a že jejich exekučním postihem nedochází k postihu důchodu, ale k postihu práva na výplatu prostředků na účtu, lze tudíž označit za přepjatý formalismus nezohledňující smysl právní úpravy nezabavitelné částky dle ust. § 278 a § 299 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.
Odpovězeno: 1. dubna 2017, 12:16 hod.

|