Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170199
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Probíhající dědictví a ukončení nájmu s neplatičem
Text dotazu: Nájemní smlouva je platná do konce roku 2017 mezi nájemcem a matkou, která zemřela. Nájemník přestal platit nájem a nekomunikuje, dluží za dva měsíce. Dosud neproběhlo dědické vyrovnání (dědit budu já se sestrou). Mohu mu dát okamžitou výpověď? Mohu ho vystěhovat na jeho náklady?
Vloženo: 18. května 2017, 13:44 hod.
Odpověď na dotaz: Nájemce je povinnost hradit nájemné a náklady spojené s užíváním bytu a trvá úmrtím pronajímatele, ale nájemce neví na koho nájem přejde, nebo kdo se stane vlastníkem bytu. Podle § 1953 z. č. 89/2012 Sb., že pokud je dlužník bez své viny v nejistotě, kdo je věřitelem, je dlužník oprávněn složit předmět plnění do soudní úschovy. Účelně vynaložené náklady spojené s tímto náhradním splněním jdou poté k tíži věřitele (pronajímatele). Vyzvěte nájemce, aby sdělil že nájemné platil a to také doložil výpisů z účtu. Kdyby nereagoval, zvažte výpověď z nájmu z důvodů uvedených v zákoně a v souladu s přísl. ustanoveními o správě pozůstalosti a musí obsahovat veškeré nezbytné náležitosti, aby ji nebylo možné považovat za neplatnou. (písemně, odůvodnit, doručit a poučit nájemce o přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem). Nájem končí uplynutím výpovědní doby. Zadržení věcí je v ust. § 2234 občanského zákoníku, pronajímatel má právo na úhradu pohledávky vůči nájemci zadržet movité věci, které má nájemce na věci nebo v ní. Pozor nemůžete vstupovat do pronajatých prostor a to v žádném případě! Pouze opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned, tedy obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání např. klíče jsou ve schránce nebo u sousedů apod. Pokud byt není takto odevzdaný a svévolně nelze vstoupit do bytu, vyklidit ho a vyměnit zámky, mohli by jste se dopustit trestného činu porušování domovní svobody. Pokud nájemce neodevzdá byt ve smyslu ustanovení § 2292 a § 2293 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musíte se jako pronajímatel domáhat vyklizení bytu soudní cestou na základě žaloby na vyklizení příslušného soudu.
Odpovězeno: 28. května 2017, 10:27 hod.

|