Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170285
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Je lepší prodat byt s nájemníky nebo bez nich
Text dotazu: Vlastním byt s nájemníky (důchodci), kteří mají smlouvu na dobu neurčitou. Byt chci prodat, ale prodat byt s nájemníky jako investiční byt nebo prázdný byt.
Vloženo: 17. července 2017, 08:47 hod.
Odpověď na dotaz: Určitě je těžší prodat byt s nájemci, resp. mohla by být cena nižší. Ale nájemníkům dát výpověď jen proto, že byt prodáváte nelze, ust. § 2224 občanského zákoníku přímo uvádí, že byl-li pronajat byt, ve kterém nájemce bydlí, nemá pronajímatel právo nájem vypovědět z důvodu změny vlastnictví, přičemž k opačnému ujednání v nájemní smlouvě se nepřihlíží.
Výpověď z nájmu bytu podle ust. 2288 odst. 2, tedy zejména z důvodu, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe nebo členy své rodiny, jsou zákonnými důvodu pro výpověď, a pokud budou ze strany pronajímatele naplněny, může jich pronajímatel využít k podání výpovědi z nájmu bytu.
Pronajímatel může vypovědět pouze z důvodů uvedených v zákoně podle ust. § 2288 odst. 1 občanského zákoníku. a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Z jiného důvodu nemůže pronajímatel výpověď dát.
Pronajímatel smlouvu o nájmu na dobu neurčitou může vypovědět písemně s poučením (o možnosti podání návrhu k soudu k přezkoumání o oprávněnosti výpovědi) a jen z důvodů uvedených v zákoně v tříměsíční výpovědní době, která běží od prvního dne následujícího měsíce od doručení. Pokud pronajímatel výpověď nepředal či nedoručil poštou, neběží výpovědní doba 3 měsíce, ani lhůta 2 měsíce ode dne převzetí výpovědi pro podání návrhu k soudu, aby soud přezkoumal, zda výpověď je oprávněná.
Odpovězeno: 27. července 2017, 17:10 hod.

|