Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170383
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Výměna oken asi nebude drobnou opravou?
Text dotazu: Je drobná oprava v bytě oprava oken, které jsou v havarijním stavu a majitel již dva roky slibuje jejich opravu. Do jaké částky hradí (i v tomto případě) opravu nájemník.
Vloženo: 28. září 2017, 12:06 hod.
Odpověď na dotaz: Pronajímatel má povinnost odevzdat a udržovat pronajatý byt ve stavu způsobilém k užívání a nájemce má povinnost provádět a hradit pouze běžnou údržbu a drobné opravy související s jeho užíváním (podle nař. vlády č. 308/2015, které od 1.1.2016 vymezuje běžnou údržbu a drobné opravy bytu, které provádí a hradí nájemce podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2257).
Jistě oprava havarijního stavu oken, zřejmě nespadá do kategorie drobných oprav a údržby.
Povinnost pronajímatele je odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu byla oznámena, když je vada bytu podstatná, může vadu odstranit nájemce sám a požadovat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě žádat slevu z nájemného nebo nedojde-li k odstranění vady ani v další dodatečné lhůtě, může nájem bez výpovědní doby vypovědět. Jelikož se jedná o porušení povinnosti uložené pronajímateli zákonem, může nájemce požadovat náhradu případné škody, která jednáním pronajímatele vznikla.
Odpovězeno: 14. října 2017, 17:27 hod.

|