Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170391
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Kdo hradí revizní prohlídku plynového kotle, majitel bytu, nebo nájemce?
Text dotazu: Je pravidelná roční revizní prohlídka plynového kotle stále součástí běžné údržby bytu, či do této kategorie nespadá. Jedná se o částku 1242 Kč podle mého názoru je to součást drobných oprav, běžné údržby. (aplikování nařízení vlády č. 308/2015 Sb.).
Vloženo: 5. října 2017, 16:31 hod.
Odpověď na dotaz: Pravidelná revize plynových zařízení je upravena z. č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení. Vlastník je povinen udržovat společné odběrné plynové zařízení sloužící pro dodávku plynu ve stavu, který odpovídá právním předpisům, technickým normám a technickým pravidlům a umožňuje bezpečnou a spolehlivou dodávku plynu (ve způsobilém stavu). Pravidelné prohlídky plynového kotle tudíž musí zajišťovat vlastník domu, pronajímatel. Tato úprava se nevztahuje na zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů (nájemců) bytů. Běžné údržby nebo drobné opravy se v současné řídí nař. vlády č. 308/2015 Sb., která nezmiňuje revize plynových zařízení. Za běžnou údržbu bytu se ve smyslu nařízení rozumí udržování a čištění bytu včetně zařízení a vybavení bytu, které se provádí obvykle při užívání bytu. Plynový kotel nejspíše nelze podřadit pod byt, jeho zařízení nebo vybavení. Pokud jste si v nájemní smlouvě neujednali jinak (tedy že plynový kotel je převeden do osobního užívání nájemci), tak s ohledem na znění nařízení nebude možné považovat revizní prohlídku za běžnou údržbu k úhradě nájemci.
Povinnost pronajímatele je odstranit poškození nebo vadu v přiměřené době poté, co mu byla oznámena, když je vada bytu podstatná, může vadu odstranit nájemce sám a požadovat náhradu odůvodněných nákladů, popřípadě žádat slevu z nájemného nebo nedojde-li k odstranění vady ani v další dodatečné lhůtě, může nájem bez výpovědní doby vypovědět. Jelikož se jedná o porušení povinnosti uložené pronajímateli zákonem, může nájemce požadovat náhradu případné škody, která jednáním pronajímatele vznikla.
Odpovězeno: 18. října 2017, 14:18 hod.

|