Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170392
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Nájemník nezaplatil včas a není k dosažení. Co dělat?
Text dotazu: Mám v bytě nájemníka, který až do teď řádně platil nájem trvalým příkazem. Tento měsíc však peníze nepřišly. Pokouším se ho telefonicky kontaktovat, ale nereaguje. Bydlím hned ve vedlejším bytě a přijde mi, že v pronajatém bytě nikdo už několik dní není. Jak mám dále postupovat? Smím se do bytu podívat? Ve smlouvě mám uvedeno, že smím po vzájemné dohodě do bytu vstoupit. Vzájemná dohoda však není možná, když mi nebere telefon.
Vloženo: 6. října 2017, 17:30 hod.
Odpověď na dotaz: Neplacením nájemného jde o porušení povinnosti nájemce, a pokud nájemce nezaplatí nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců (nemusí jít o tři měsíce po sobě jdoucí), pak mu může pronajímatel dát výpověď bez výpovědní doby. Při neplacení nájemného po dobu alespoň dvou měsíců je pak pronajímatel oprávněn dát nájemci výpověď z důvodu hrubého porušení povinnosti, a to s tříměsíční výpovědní dobou.

Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu –
tři měsíce (§ 2287, 2288 občanského zákoníku)
dva měsíce (§ 2283 OZ).
bez výpovědní doby (§ 2291 OZ).
Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně.
Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.
Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná.
V případě tzv. okamžité výpovědi ze strany pronajímatele pro zvlášť závažná porušení nájemcových povinností musí nájemce odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

Pronajímatel má právo vypovědět nájem bytu bez výpovědní doby, pokud nájemce poruší zvlášť závažným způsobem svou povinnost např. nezaplatí po dobu tří měsíců nájemné a zálohy za služby, poškozuje zvlášť závažným způsobem byt nebo jej užívá k jiným účelům, než bylo ujednáno. Nájemce pak má povinnost byt vyklidit bez zbytečného odkladu. Právní úprava dané věci je dána ustanovením § 2291 občanského zákoníku.

Občanský zákon nepřipouští žádné zkrácení práv nájemce o nájmu bytu, což má následky: Výpovědní doba při výpovědi ze strany pronajímatele je podle zákona tři měsíce, přičemž tuto výpovědní dobu nelze v nájemní smlouvě zkrátit. Výpovědní doba při výpovědi ze strany nájemce je podle zákona také tři měsíce, ale výpovědní dobu lze zkrátit, protože odchylka od zákona je ve prospěch nájemce.

Není možné nájemníkovi, který neplatí nájem vyklidit byt a vyměnit zámek, i když nekomunikuje, i kdyby to bylo v nájemní smlouvě uvedeno, nájemník se nemůže dopředu vzdát svých zákonných práv. V žádném případě! Pouze opustí-li nájemce byt takovým způsobem, že nájem lze bez jakýchkoli pochybností považovat za skončený, má se byt za odevzdaný ihned, tedy obdrží-li pronajímatel klíče a jinak mu nic nebrání v přístupu do bytu a v jeho užívání např. klíče jsou ve schránce nebo u sousedů apod. Pokud byt není takto odevzdaný a svévolně by pronajímatel vstoupil do bytu, vyklidil ho a vyměnil zámky, mohl byste se pronajímatel dopustit trestného činu porušování domovní svobody. Pokud nájemce neodevzdá byt ve smyslu ustanovení § 2292 a § 2293 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, musíte se jako pronajímatel domáhat vyklizení bytu soudní cestou na základě žaloby na vyklizení u příslušného soudu.

Zákon stanoví, že ví-li nájemce předem o své nepřítomnosti v bytě, která má být delší než dva měsíce, i o tom, že byt mu bude po tuto dobu obtížně dostupný, musí tuto skutečnost včas oznámit pronajímateli. Současně má povinnost označit osobu, která po dobu jeho nepřítomnosti zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy toho bude nezbytně zapotřebí; pokud nájemce nemá takovou osobu po ruce, je takovou osobou pronajímatel. Z výše uvedeného však vyplývá, že není možné do bytu vstoupit svévolně. Nenahlášení nepřítomnosti samo o sobě také není důvodem k dání výpovědi. Oboje by připadalo v úvahu jen tehdy, vznikla-li by pronajímateli nebo třetí osobě z tohoto důvodu vážná újma či by její vznik bezprostředně hrozil.
Odpovězeno: 19. října 2017, 11:20 hod.

|