Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170393
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Náležitosti nájemní smlouvy na byt (pronajímatel fyz. osoba - s.r.o. – nájemce)
Text dotazu: Nájemní smlouva na byt mezi fyzickou osobou a právnickou osobou s.r.o. (nájemce) pro jednatele společnosti. Nájemce je nyní v prodlení s placením nájmu 2 měsíce. Ve smlouvě je exekutorská doložka a dále byla složena kauce, kterou je možno použít v průběhu nájemního vztahu za účelem uhrazení nedoplatků na nájmu, poté je nájemce povinen ji dorovnat do plné výše, pokud tak neučiní, je to považováno za závažné porušení smlouvy. V případě závažného porušení smlouvy může pronajímatel okamžitě ukončit smlouvu o nájmu bez výpovědní doby. Je nájemní smlouva vůbec platná a jak postupovat pro případné ukončení nájmu.
Vloženo: 7. října 2017, 08:14 hod.
Odpověď na dotaz: Nájem bytu jsou práva a povinnosti pouze k zajištění bytových potřeb, nikoliv k podnikání či jinému obdobnému účelu. Nejvyššího soud sp. zn. 26 Cdo 1973/2006 ze dne 26.10.2006 rozhodl, že právo nájmu bytu může být vázáno pouze na fyzickou osobu, která jediná může své bytové potřeby uspokojovat, a nikoliv osobu právnickou, která sama o sobě potřebu bydlení nemá. Také ust. § 2235 odst. 1 občanského zákoníku. U vás je nájemcem s.r.o. (právnická osoba), i když má byt následně pro jednatele, proto se nejedná o nájem bytu a smlouva je zřejmě neplatná od samého počátku pro rozpor se zákonem a tedy má se za to, že nájem nikdy nevznikl a nájemce tak byt užívá bez právního titulu, ve spojitosti s uvedeným bude zřejmě i neplatně sjednána exekutorská doložka. V takovém případě by bylo možné domáhat se na nájemci, aby byt vyklidil. Mohlo by se jednat max. o nájem prostoru sloužícího k podnikání, zda by se mohlo jednat o platnou smlouvu však bude záležet na přesném znění smlouvy a skutečné vůli účastníků a domnívám se, že byt je bytem a není to prostor pro podnikání.

Délka výpovědní doby závisí na výpovědním důvodu – tři měsíce (§ 2287, 2288 občanského zákoníku) dva měsíce (§ 2283 OZ).bez výpovědní doby (§ 2291 OZ). Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně.Vypoví-li nájem pronajímatel, poučí nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. V případě tzv. okamžité výpovědi ze strany pronajímatele pro zvlášť závažná porušení nájemcových povinností musí nájemce odevzdat byt bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení nájmu.

U nájmu prostoru sloužícího k podnikání
Důvod dle ust. § 2311 ve spojení s ust. § 2288 občanského zákoníku, dle kterého má pronajímatel právo nájem vypovědět, pokud nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu. V takovém případě je pronajímatel povinen ve výpovědi uvést důvod výpovědi. Ust. § 2312 upravuje dvě doby jejího trvání, a to buď tři měsíce nebo šest měsíců. Šestiměsíční výpovědní doba se uplatní, pokud se jedná o nájem na dobu neurčitou nebo trvá-li nájem po dobu delší než pět let a vzhledem k okolnostem strana nemohla předpokládat, že druhá strana nájem vypoví. Oproti tomu tříměsíční výpovědní doba dopadá na veškeré ostatní okolnosti.
Odpovězeno: 19. října 2017, 11:27 hod.

|