Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170403
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Může majitel bytu zvýšit zálohy na služby v průběhu roku bez řádného odůvodnění?
Text dotazu: Má pronajímatel právo zvýšit zálohy na služby v průběhu roku bez řádného odůvodnění? Místo řádného vyúčtování služeb za předchozí období jsem však od vlastníka obdržela nový rozpis záloh na služby, ve kterém mi měsíční zálohy služby navyšuje o téměř 50 %. Samotný tento předpis žádné zdůvodnění neobsahuje. V bytě je stále stejný počet osob, rozsah služeb se nijak nezměnil. Jedná se o standardní zálohu na TUV, SUV, topení, úklid a osvětlení společných prostor. Když jsem nového vlastníka vyzvala, aby zvýšení záloh řádně zdůvodnil, zaslal mi pouze zápis ze zasedání SVJ, kde si vlastníci bytů tuto výši záloh odsouhlasili a předpis záloh na služby, vystavený správcem nemovitosti na jméno vlastníka bytu. Vlastník se vymlouvá na to, že musí plnit rozhodnutí SVJ, že zálohy jsou jasně dané a vyhrožuje mi úrokem z prodlení, pokud novou výši záloh nezačnu okamžitě platit. Musím jako nájemník na takové zvýšení záloh přistoupit, když v nájemní smlouvě mám jasně danou částku záloh a žádné vyúčtování služeb jsem od vlastníka nikdy nedostala? Vztahuje se na mne, jako na nájemníka, rozhodnutí SVJ? Nejsem ve smluvním vztahu s SVJ. Mohu trvat na tom, že výše zálohy zůstává stejná jako v uzavřené nájemní smlouvě (přinejmenším do doby obdržení vyúčtování za předchozí období), nebo se musím prostřednictvím vlastníka podřídit rozhodnutí SVJ, na které ale jako nájemce nemám žádný vliv? Obávám se, že pokud budu platit takto navýšené zálohy, nikdy se nedočkám vrácení přeplatku, protože na základě zkušenosti již vlastníkovi nevěřím, že mi předloží vyúčtování za rok 2017 v řádném termínu, pokud vůbec.
Vloženo: 16. října 2017, 18:17 hod.
Odpověď na dotaz: Vyúčtování zaplacených záloh na služby je nutné provést nejpozději do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Pokud je poskytovatel (pronajímatel) služby v prodlení máte právo požadovat zaplacení pokuty ve výši 50 Kč za každý den, po který je poskytovatel služby s vyhotovením vyúčtování v prodlení. Požadováním pokuty se samozřejmě nevzdáváte práva na vyúčtování služeb a jeho vystavení tedy můžete po poskytovateli služeb i nadále požadovat.
Nedojde-li k dohodě mezi poskytovatelem služeb a jejich příjemcem, určí poskytovatel služeb příjemci služeb měsíční zálohy za jednotlivé služby jako měsíční podíl z předpokládaných ročních nákladů na služby z uplynulého roku, nebo podle posledního zúčtovacího období, anebo z nákladů odvozených od předpokládaných cen běžného roku. Pro odpověď na Váš dotaz je podstatné, že poskytovatel služeb má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu, a to v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména změny rozsahu nebo kvality služby. To tedy znamená, že zvýšení záloh v průběhu zúčtovacího období zákon výslovně nevylučuje, ba dokonce jej předpokládá, avšak jen za dodržení výše uvedených předpokladů. Zálohy jsou totiž vždy po skončení zúčtovacího období vyúčtovány a vyšší záloha tak může znamenat pouze vyšší přeplatek pronajímatele, nikoliv navýšení v ceně služby.
Pronajímatel může zejména požadovat zálohu ve zvýšené výši až od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení nové výše zálohy. Oznámení musí dále být náležitě odůvodněno, z jakého důvodu ke zvýšení záloh dochází. Pokud přitom nebude oznámení tyto formální požadavky naplňovat, ke zvýšení záloh vůbec nedojde.
Zjednodušeně lze tedy shrnout, že pokud nebyly naplněny všechny výše uvedené požadavky, výše záloh zůstává stejná. Nejste v žádném závazkovém vztahu se společenstvím vlastníků jednotek, ale ve vztahu k pronajímateli.
Odpovězeno: 25. října 2017, 14:03 hod.

|