Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20170436
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Zaniká nájemní smlouva po třech nezaplacených nájmech?
Text dotazu: Nájemce mi dluží již několik nájmů. Vznikl dluh, který dodnes přes upozornění nezaplatil. V letošním roce došlo k situaci, kdy nezaplatil tři po sobě jdoucí nájmy za měsíce. Platí, že pokud nájemce nezaplatí 3 po sobě jdoucí nájmy, nájemní smlouva automaticky zaniká, případně, mám-li takovouto podmínku v nájemní smlouvě, je-li platná.
Vloženo: 20. listopadu 2017, 19:15 hod.
Odpověď na dotaz: Jediným způsobem, kdy nájem skončí automaticky je uplynutí sjednané doby nájmu, smlouva na dobu určitou. Pokud je v nájemní smlouvě ujednání, podle kterého smlouva automaticky skončí porušením povinnosti nájemce platit nájemné, je velice pravděpodobně že ujednání je neplatné, protože by zkracovalo zákonná práva nájemce. Pokud souhrnná výše dluhu nedosahuje součtu částky nájemného a zálohám za služby za období tří měsíců, můžete nájem vypovědět s výpovědní dobou tří měsíců, není-li v nájemní smlouvě sjednána výpovědní doba delší. Jestliže je výše dluhu víc jak za tři měsíce, můžete nájem vypovědět bez výpovědní doby a nájemce musí byt opustit nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení výpovědi. Výpověď musí být písemná, musíte uvést důvod své výpovědi a poučit nájemce o jeho právu vznést námitky proti výpovědi a možnost navrhnout přezkoumání výpovědi soudem. Ale ještě před tímto musíte nájemce informovat, že porušuje smlouvu a vyzvat ho k nápravě.
Odpovězeno: 1. prosince 2017, 21:06 hod.

|