Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150268
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Exekutorem neoprávněně zabavená věc.
Text dotazu: Exekutorem neoprávněně zabavená věc. jak se postupuje?
Vloženo: 3. dubna 2015, 14:41 hod.
Odpověď na dotaz: Osoba, které byla neoprávněně sepsána nebo zabavena její věc, může podat exekutorovi návrh na vyškrtnutí této věci ze soupisu. Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci, může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem. Pokud během exekuce vyjde najevo, že povinnému věc nepatří či patřit nemůže, exekutor věc ze soupisu vyškrtne. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. O vyškrtnutí věci ze soupisu rozhoduje exekutor bez nařízení jednání do 15 dnů od jeho doručení. Pokud je však návrh nesrozumitelný nebo neurčitý nebo neobsahuje všechny stanovené náležitosti, vyzve exekutor v této lhůtě navrhovatele k opravě nebo doplnění podání a k tomuto mu stanoví lhůtu. Exekutor pak rozhodne o vyškrtnutí věci ze soupisu do 15 dnů od odstranění vad podání. Jestliže navrhovatel vady ve stanovené lhůtě neodstraní, exekutor podání odmítne. K projednání o vyškrtnutí věci ze soupisu nenařizuje exekutor jednání, nýbrž rozhoduje pouze na základě předložených písemných důkazů. Je tak nezbytné, aby navrhovatel již v samotném návrhu o vyškrtnutí věci ze soupisu, předložil všechny listiny, které náležitě prokážou, že byla sepsána věc, která nepřipouští exekuci.
Odpovězeno: 6. dubna 2015, 16:35 hod.

|