Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150275
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): exekuce a datum promlčení
Text dotazu: Dostal jsem jen exekuční příkaz, kde je psáno: Soudní exekutor Judr.Podkonický , provádějící exekuci na základě: usnesení Okresního soudu v Novém Jičíně ,č.j. ………. ze dne 7.10.2008,vydáno na základě vykonaného rozsudku č.j. .........,který vydal okresní soud v NJ dne 23.12.1998 ,ve věci exekuce oprávněného Dopravního podniku ............. atd. Nevím od kterého data se promlčecí lhůta bere. Data jsou dvě.
Vloženo: 5. dubna 2015, 17:25 hod.
Odpověď na dotaz: desetiletá lhůta promlčecí běží ode dne, kdy jste byl povinen podle rozsudku OS v Novém Jičíně z roku 1998 splnit dluh. Tento den zjistíte z textu rozsudku a z právní moci. Věřitel stihl v promlčecí lhůtě podat k soudu návrh na zahájení exekuce. Zpravidla nelze v takovém případě s úspěchem použít námitku promlčení vymáhaného dluhu. Nicméně dle § 112 starého občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), který se na váš případ stále vztahuje, neběží 10 letá promlčecí lhůta ode dne kdy věřitel podal návrh na exekuci a pokračoval-li řádně v řízení (exekuci). Nejvyšší soud ČR vyslovil k podmínce "řádného pokračování v řízení" následující závěry (např. ve svém usnesení pod 20 Cdo 3291/2011):
- Předpokladem stavení promlčecí doby po dobu trvání řízení a tedy neskončení promlčecí doby je, že oprávněný subjekt řádně pokračuje v zahájeném řízení, což platí i pro řízení vykonávací. Jestliže věřitel v zahájeném řízení u soudu nebo jiného orgánu řádně nepokračuje, skončí promlčecí doba bez ohledu na to, že právo již bylo uplatněno (promlčení v těchto případech tedy běží i po dobu řízení).
- Podle ustálené judikatury soudů v zahájeném řízení řádně pokračuje i ten účastník soudního řízení, který součinnost se soudem v řízení sám nevyvíjí, svými úkony však nebrání průběhu řízení a jeho skončení rozhodnutím soudu ve věci.
- Řádně naopak nepokračuje ten účastník řízení, který vezme žalobu zpět nebo není-li po výzvě, poučení a ve stanovené lhůtě podání řádně opraveno či doplněno, takže v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.
- Jinak je třeba otázku řádného pokračování v řízení řešit vždy podle okolností konkrétního případu.
Doporučuji abyste nahlédl do exekučního spisu a ověřil si, zda je na straně oprávněného splněna podmínka "řádného pokračování v řízení“. Pokud byste došel k závěru, že nikoliv, podejte k exekutorovi návrh na zastavení exekuce odůvodněný promlčením vymáhaného dluhu, které bylo způsobeno právě skutečností, že věřitel v exekučním řízení řádně nepokračoval. Pokud exekutor vašemu návrhu nevyhoví a domnívám se že nevyhoví, musíte věc předložit soudu k rozhodnutí.
Odpovězeno: 8. dubna 2015, 16:42 hod.

|