Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150284
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): dohoda dědiců
Text dotazu: můžeme mezi dědici sepsat dohodu o změně usnesení o vypořádání dědiců, když notář neuvede do usnesení vše o čem jsme se dohodli u notáře?
Vloženo: 7. dubna 2015, 12:19 hod.
Odpověď na dotaz: Poté, co má notář k dispozici dostatek informací o dědicích a majetku zůstavitele, je možné ve věci nařídit jednání. Osoby, které připadají v úvahu jako dědici zemřelého, notář předvolá. Při jednání notář poučí v úvahu připadající dědice o jejich dědickém právu, tedy o tom, že dědictví je možné odmítnout a jaké jsou následky tohoto kroku, že na dědice přechází nejen majetek, ale i dluhy zemřelého (a to i ty, které mohou být v době jednání třeba neznámé), a to až do výše ceny nabytého dědictví (platí zásada, že dědic nemůže z dědictví nabýt více dluhů než majetku). Prohlášení o tom, že dědictví odmítáte či neodmítáte, je neodvolatelné! Poté, co se všichni v úvahu připadající dědicové vyjádřili ke svému dědickému právu a notář tak pevně zjistí, kdo je dědicem, je proveden soupis majetku zůstavitele a jeho dluhů. V případě, že mezi dědici dojde ke sporu o to, zda nějaký majetek zemřelému patřil či nikoliv, k tomuto majetku se vůbec nepřihlíží a dědici budou vyzváni, aby své spory řešili u soudu podáním žaloby, v dědickém řízení není možné majetkové spory řešit. Po sestavení soupisu majetku zůstavitele a jeho dluhů vyzve notář dědice, aby uzavřeli dohodu o vypořádání dědictví (přičemž jim pomůže dohodu správně formulovat). Dojde-li k uzavření dohody, bude vydáno usnesení o jejím schválení a dědictví je rozděleno dle přání dědiců (tedy např. i tak, že některý z dědiců nenabyde žádný majetek, je-li to jeho vůle). Pokud k dohodě nedojde, bude vydáno usnesení, kterým bude dědictví rozděleno mezi dědice dle jejich zákonných podílů. Usnesením, kterým je schválena dohoda o vypořádání dědictví, nebo kterým je potvrzeno nabytí dědictví, je dědické řízení skončeno.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 11. dubna 2015, 12:50 hod.

|