Internetová poradna » Reality - nemovitosti, Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150307
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti, Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Výpověď z nájmu pronajímatelem
Text dotazu: Výpověď z nájmu pronajímatelem
Mám v bytě nájemnici, která má smlouvu na dobu určitou, ale potřebuji byt prodat. Můžu nájemnici dát výpověď?
Vloženo: 14. dubna 2015, 16:50 hod.
Odpověď na dotaz: Nájem bytu na dobu určitou může pronajímatel vypovědět jen z důvodů, které jsou v občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) uvedené. Výpověď nájmu vyžaduje písemnou formu a musí dojít druhé straně. Výpovědní doba běží od prvního dne kalendářního měsíce následujícího poté, co výpověď došla druhé straně a je tříměsíční. Výpovědní důvod musí být jasně a srozumitelně a konkrétně ve výpovědi uveden. Dále nesmí chybět poučení nájemce o jeho právu vznést proti výpovědi námitky a navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem, jinak je výpověď neplatná. Nájemce má právo podat návrh soudu, aby přezkoumal, zda je výpověď oprávněná, do dvou měsíců ode dne, kdy mu výpověď došla.
Výpověď podle § 2288:
(1) Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době,
a) poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,
b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází,
c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat, nebo
d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.
Výpověď podle § 2291:
(1)Poruší-li nájemce svou povinnost zvlášť závažným způsobem, má pronajímatel právo vypovědět nájem bez výpovědní doby a požadovat, aby mu nájemce bez zbytečného odkladu byt odevzdal, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení nájmu.
(2) Nájemce porušuje svou povinnost zvlášť závažným způsobem, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže pronajímateli nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno.
(3) Neuvede-li pronajímatel ve výpovědi, v čem spatřuje zvlášť závažné porušení nájemcovy povinnosti, nebo nevyzve-li před doručením výpovědi nájemce, aby v přiměřené době odstranil své závadné chování, popřípadě odstranil protiprávní stav, k výpovědi se nepřihlíží.
Zkuste se s nájemnicí na ukončení nájmu bytu dohodnout. Byt, ale můžete prodávat i s nájmem, ten přejde na kupujícího. Byt může koupit osoba jako investiční byt s tím, že ho bude pronajímat apod.
Odpovězeno: 18. dubna 2015, 09:50 hod.

|