Internetová poradna » Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150320
Sekce dotazů: Insolvence, Dlužníci, dluhy, Reality - nemovitosti, Společnosti, s.r.o., spolky
Předmět dotazu (nadpis): zpeněžení majetkové podstaty v rámci insolvence
Text dotazu: Mám dotaz ohledně zpeněžení majetkové podstaty (členského podílu v bytovém družstvu) v rámci insolvence. Jedná se o následující situaci: Člen bytového družstva (BD), kterému vzniklo nájemní právo k užívání bytu automaticky se vznikem členství v BD, neplatil BD nájemné, čímž mu tedy vznikl dluh vůči bytovému družstvu BD.
BD na tuto situaci nereagovalo, přestože dle stanov mohlo neplatiči zrušit členství v BD. Následně člen družstva (neplatič) vstoupil do insolvence. Bylo schváleno oddlužení kombinací plněním splátkového kalendáře a zpeněžením majetkové podstaty (členského podílu v BD). Po schválení oddlužení učinilo BD ještě následující 3 úkony:
1) S cca 1/2 ročním zpožděním chtělo BD přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení, avšak bylo odmítnuto pro pozdní podání.
2) BD ihned svolalo domovní schůzi, na které zrušilo členství neplatičům. Toto "zrušení" proběhlo 2 dny po schválení oddlužení.
3) Po dalším cca 3/4 roce podalo žalobu na vyloučení druž. podílu z insolvence.
Nyní vystává několik otázek. Stává se insolvenční správce (IS) "náhradním" členem družstva za dlužníka? Pokud předmětný členský podíl (ČP) koupím, kdo bude uveden jako převodce? Koupím-li tento ČP, na kterém váznou dluhy, přechází na mě, jako na nabyvatele, i tento dluh, i když jej kupuji v rámci insolvence od insolvenčního správce? Je v uvedeném případu členství zrušeno nebo ne? Může být dlužníkům zrušeno členství v BD po schválení oddlužení? Má na to BD právo ještě v tomto okamžiku? Lze podat vylučovací žalobu i po schválení způsobu oddlužení? Předem děkuji za brzké zodpovězení.
Vloženo: 17. dubna 2015, 15:46 hod.
Odpověď na dotaz: Klíčové je, jak se insolvenční soud vypořádá s podanou vylučovací žalobou. Neuvádíte sice přesná data, ale dle časové posloupnosti, kterou nastiňujete, si troufám tvrdit, že by takto pozdě podaná vylučovací žaloba neměla být úspěšná. Insolvenční zákon v ust. § 225 říká, že:
(1) Osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.
(2) Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu.
(3) Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil nebo ji odmítl.
(4) Od počátku běhu lhůty k podání žaloby podle odstavce 2 až do jejího skončení a po dobu řízení o podané žalobě až do jeho pravomocného skončení nesmí insolvenční správce zpeněžit majetek, který je předmětem žaloby, ani s ním jinak nakládat, ledaže tím odvrací újmu tomuto majetku bezprostředně hrozící nebo jestliže tak po podání žaloby činí se souhlasem žalobce. Ustanovení § 217 tím není dotčeno.
Je tedy zásadní, kdy byl družstevní podíl do majetkové podstaty sepsán a kdy se o tomto soupisu dozvědělo družstvo. Vylučovací žalobu totiž musejí podat do 30 dní, jinak je soupis oprávněný. Zároveň však, pokud nebyla vylučovací žaloba soudem odmítnuta pro opožděnost a probíhá tzv. incidenční spor, tedy řízení o této žalobě, nemůže správce až do pravomocného rozhodnutí majetek zpeněžit. Doporučuji tedy buď kontaktovat insolvenčního správce a požádat jej o informace nebo se můžete sama informovat v insolvenčním rejstříku na stránkách www. justice.cz.
V případě zpeněžování majetkové podstaty v rámci oddlužení platí stejná pravidla jako v případě konkursu. Tzn. , že od okamžiku sepsání majetku do majetkové podstaty, má k tomuto majetku dispoziční oprávnění insolvenční správce a tento majetek bude tedy prodávat svým jménem. Dluhy na Vás jako kupujícího žádné nepřejdou, jelikož právě tyto dluhy jsou řešeny v rámci insolvenčního řízení a věřitel si je musí přihlásit, pokud je chce vymáhat. Pokud se družstvo se svou pohledávkou do insolvenčního řízení nepřihlásilo, je to pouze jeho chyba, což Vás ale nemusí zajímat.
Závěrem bych ale především doporučil, kontaktujte příslušného insolvenčního správce, jelikož ten zná průběh řízení nejlépe a jistě Vám vše objasní. Především si zjistěte, jak soud se soud vypořádat se zmiňovanou vylučovací žalobou, což je pro Vás zřejmě klíčové.
Odpovězeno: 25. dubna 2015, 17:44 hod.

|