Internetová poradna » Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150376
Sekce dotazů: Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): V jakých případech předžalobní výzvu zasílat?
Text dotazu: V jakých případech předžalobní výzvu zasílat?
Vloženo: 13. května 2015, 09:31 hod.
Odpověď na dotaz: Ustanovení § 142a o.s.ř. vyžaduje po žalobci, aby předžalobní výzvu zaslal v případě, že bude žalovat o splnění povinnosti. Nemusí se přitom nutně jednat pouze o žaloby na peněžitá plnění, ale i o jiné druhy plnění, například na vydání věci atp. Pokud si věřitel není jistý, je tedy vždy lepší výzvu zaslat. Ve většině případů soudy požadují doložení výzvy i v rozkazních řízeních (výjimkou bylo například rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, sp.zn. 14 Co 264/2013 ze dne 31. května 2013), a to včetně řízení směnečných. Obzvlášť u posledně jmenovaných řízení je dle našeho názoru tento požadavek přinejmenším diskutabilní, neboť již samotná prezentace směnky je fakticky výzvou k plnění. Pokud se tedy směnečný dlužník k předložení směnky nedostaví anebo sice dostaví, ale směnečný peníz neuhradí, je zřejmé, že další výzva je již pouhou nadbytečnou formalitou, která brzdí „rychlost“ směnečného řízení. Nicméně s odkazem na to, že předžalobní výzva je institutem práva procesního, kdežto prezentace směnky má hmotněprávní charakter (přičemž důkazní břemeno o předložení nese vždy směnečný dlužník) a nelze tyto dva aspekty zaměňovat, soudy zaslání předžalobní výzvy prozatím vyžadují (lze odkázat např. na usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. října 2013, č.j. 2 Cmo 200/2013-52). Nelze přitom spoléhat na to, že by soudy právě v těchto věcech shledávaly důvody zvláštního zřetele vhodné k tomu, aby náhradu nákladů přiznávaly.
Odpovězeno: 23. května 2015, 10:46 hod.

|