Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150390
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Rozsah služebnosti a nabytí služebnosti
Text dotazu: Rozsah služebnosti a nabytí služebnosti
Vloženo: 22. května 2015, 13:03 hod.
Odpověď na dotaz: Rozsah a obsah služebností je možné vymezit ve smlouvě. Zákon pamatuje na situace, kdy služebnost vznikla např. vydržením nebo smluvní strany si neupravily výkon služebnosti dostatečně podrobně. Pokud nastává absence v určení rozsahu nebo obsahu služebnosti, použije se místních zvyklostí. Není-li jich, uplatní se vyvratitelná právní domněnka - rozsah nebo obsah je spíše menší než větší. Pro ochranu práva služebnosti se obdobně použije ustanovení o ochraně vlastnického práva.
Služebnost lze nabýt smlouvou, pořízením pro případ smrti, vydržením, na základě zákona nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci (soudu, správního úřadu). Smlouva o zřízení služebnosti nemusí mít písemnou formu. Služebnost zřízená k věci zapsané ve veřejném seznamu (např. katastr nemovitostí), vzniká zápisem do takového seznamu. Služebnost k věcem nezapsaným do veřejného seznamu vzniká účinností smlouvy. Lesní pozemkové služebnosti nelze vydržet a služebnosti k pozemku plnící funkci lesa lze zřídit jen jako vykupitelné.
Odpovězeno: 31. května 2015, 12:56 hod.

|