Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150407
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Daň při prodeji bytu
Text dotazu: V letošním roce jsem se rozhodla prodat svůj byt. Co se změnilo u daně z převodu
nemovitostí po 1.1.2014?
Vloženo: 31. května 2015, 12:35 hod.
Odpověď na dotaz: Po 1.lednu 2014 se změnila daň z převodu nemovitostí na daň z nabyté nemovitosti. Nejen že se změnilo názvosloví (její výše t.j. 4% ze základu daně se nezměnila), ale změnil se způsob stanovení základu daně, který po 1.1.2014 vychází z tzv. nabývací hodnoty.
Nabývací hodnota se stanoví porovnáním sjednané kupní ceny a srovnávací daňové hodnoty. Vyšší z nich /t.j. buď kupní nebo daňová/ je nabývací hodnotou, od které se odvíjí základ daně a vypočítává daň. Nabývací hodnota je zjišťována dvojím způsobem a to buď prostřednictvím příslušného finančního úřadu, kdy se vychází z cen obdobných nemovitostí v daném místě a čase, se zohledněním druhu, polohy, účelu, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovitostí.
Pro poplatníka daně to znamená daleko podrobnější zpracování daňového přiznání, kteréžto má přílohy a které je nutné pečlivě za tímto účelem vyplnit.
Znalecký posudek se již v tomto případě nepředkládá. Finanční úřad, respektive správce daně na základě výše uvedených údajů vyměří daň tzv. platebním výměrem a daň případně doměří, pokud záloha na daň byla nižší, než stanovený platební výměr. Pokud tedy byla záloha na daň nižší, musí ji poplatník doplatit ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru. Druhým způsobem, kterým se postupuje při stanovení daně je prostřednictvím znaleckého posudku.
V tomto případě je poplatník povinen k daňovému přiznání doložit znalecký posudek. V daňovém přiznání si poplatník sám vypočte tzv. srovnávací daňovou hodnotu a porovná ji s cenou sjednanou, tedy kupní. Ta hodnota, která je vyšší, je pak hodnotou pro základ daně. Pro snížení základu daně je možné si při tomto způsobu výpočtu odečíst náklady, které poplatník prokazatelně zaplatil znalci za znalecký posudek. Výsledná, vypočtená daň se uhrazuje ve lhůtě pro podání daňového přiznání. Na závěr je potřeba ještě dodat, že poplatníkem tak jako dosud může být prodávající, ale účastníci smlouvy se mohou výslovně dohodnout, že to bude kupující.
Odpovězeno: 4. června 2015, 15:10 hod.

|