Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150426
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Potřebuji se vrátit do bytu, který pronajímám na dobu určitou
Text dotazu: Dobrý den, jsem vlastníkem bytu, který na základě písemné nájemní smlouvy pronajímám na dobu určitou (do 30.4.2016), v bytě mám i nadále spolu s 2 dětmi trvalé bydliště. Důvodem pronájmu bylo přestěhování k partnerovi, bohužel sestěhování nepřineslo pozitiva a já se potřebuji i s dětmi vrátit zpět do svého bytu. Vím, že podle nového občanského zákoníku mohu dát tříměsíční písemnou výpověď s poučením nájemce o vznesení námitky proti výpovědi, a toto vše musí být nájemci prokazatelně doručeno (osobně, doporučeným dopisem). Je dle § 2288 občanského zákoníku moje situace oním obdobně závažným důvodem pro vypovězení nájmu z bytu, na který já můžu dát tříměsíční výpověď? Nutnost přestěhovat se zpět do mého bytu je výrazná.
Vloženo: 6. června 2015, 09:28 hod.
Odpověď na dotaz: V případě nájmu na dobu neurčitou může pronajímatel dát nájemci výpověď, protože potřebuje byt pro sebe a svou rodinu a pro další důvody uvedené v § 2288 odst. 2 ObčZ. Vy v dotaze uvádíte, že nájem byl uzavřen na dobu určitou a dotazujete se, zda byste jako pronajímatel mohla použít výpovědní důvod uvedený v § 2288 odst. 1 písm. d) ObčZ. Písmeno d) uvedeného ustanovení je nutno vykládat v souvislosti s předchozími výpovědními důvody uvedenými v § 2288 písm. a) až c). Těmito důvody jsou případy, kdy nájemce hrubě poruší svou povinnost vyplývající z nájmu, je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází, má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat. Poslední důvod uvedený pod písm. d) - je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu. Obdobně závažný důvod by tedy měl souviset s porušením povinností nájemce (důvody k výpovědi na straně nájemce), nebo je-li tu dán veřejný zájem. Domnívám se, že nájemce v tomto případě nic neporušil a veřejný zájem tu není dán. Pokud jste si v nájemní smlouvě s nájemcem nedohodli další možné důvody pro výpověď nájmu na dobu určitou, nezbývá vám, než se s nájemcem na ukončení nájmu dohodnout.
Odpovězeno: 14. června 2015, 09:31 hod.

|