Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150451
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): DAROVACÍ SMLOUVA PŘI ODDLUŽENÍ A FINANČNÍ OHROŽENÍ DĚDICŮ DAROVATELE
Text dotazu: BYLO MI POVOLENO ODDLUŽENÍ. PŘÍTEL MI BYL OCHOTEN V PODOBĚ DAROVACÍ SMLOUVY POSKYTOVAT FINANČNÍ DAR. JEHO DOSPĚLÉ DĚTI SE NA MNE VŠAK OSOČILI, ŽE JSEM JE TAK FINANČNĚ OHROZILA , PROTOŽE PRÝ PODLE ZÁKONA PŘI NÁHLÉHO ÚMRTÍ JEJICH OTCE BY DAROVACÍ SMLOUVA PŘIPADLA NA NĚ A DAR BY BYL PO NICH VYMÁHÁN , POPŘÍPADĚ , ŽE BY BYLI OHROŽENÍ EXEKUCÍ. CHTĚLA BYCH VĚDĚT ,ZDA SE TOTO ZAKLÁDÁ NA PRAVDĚ.
Vloženo: 17. června 2015, 07:45 hod.
Odpověď na dotaz: Uzavření darovací smlouvy v rámci insolvenčního řízení za účelem dorovnání dlužníkových příjmů je v současně době poměrně běžná záležitost. Zákon tento typ smluvního vztahu upravuje v § 2062 občanského zákoníku, konkrétně se jedná o tzv. darování podpory. Z citovaného § vyplývá: "Zaváže-li se dárce obdarovaného pravidelně podporovat, přechází právo na podporu i povinnost k podpoře na dědice dárce a obdarovaného jen pokud to bylo výslovně ujednáno." V komentáři je k tomuto ustanovení dále uvedeno: "Proto, aby právo a povinnost ze závazku darování podpory přešly na dědice dárce a obdarovaného, postačuje výslovné ujednání v tomto smyslu v příslušné darovací smlouvě, není však třeba, aby byl v darovací smlouvě současně blíže specifikován dědic, resp. dědický titul, na jehož základě se tak má stát. Pokud by však dárce chtěl v konkrétním případě vyloučit, aby pro smrti obdarovaného přešlo právo na podporu na smluvního dědice, nebo zúžit okruh dědiců, na něž by právo přešlo, muselo by o tom být rovněž výslovně ujednáno v darovací smlouvě." Z výše uvedeného tedy vyplývá - pokud nebylo v darovací smlouvě, kterou jste s přítelem uzavřela výslovně uvedeno, že jeho závazek (tj. pravidelné poskytování finanční podpory) má přejít na jeho budoucí dědice, došlo by v případě smrti přítele k zániku tohoto závazku. To by fakticky znamenalo, že by jeho dětem jako budoucím dědicům nevznikla povinnost vám v rámci oddlužení poskytovat dar, jak to činil za svého života jejich otec.
Odpovězeno: 23. června 2015, 14:43 hod.

|