Internetová poradna » Výživné (alimenty), Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150453
Sekce dotazů: Výživné (alimenty), Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Jak probíhá exekuce krok po kroku a jak, kdy a kam se bránit?
Text dotazu: Dobrý den, dostali jsme se do situace, kdy bývalá partnerka mého muže na nás podala návrh na exekuci výživného, které ji nebylo zaplaceno v plné výši. V současné době (od ledna 2015) je podán návrh na snížení výživného na soudu, rozhodnutí o nové výši výživného ale stále není. Co tedy můžeme čekat v postupu exekutora a jak si sami připravit žádost o odklad provedení rozhodnutí a kam ho podat?
Vloženo: 18. června 2015, 10:33 hod.
Odpověď na dotaz: Bude-li exekuční řízení zahájeno, zašle soudní exekutor povinnému oznámení o zahájení exekuce spolu s výzvou ke splnění vymáhané povinnosti ve lhůtě 30 dnů, tzv. dobrovolné plnění, kde náklady na exekuci jsou za jistých okolností 50-ti%. Pokud povinný ve lhůtě 30 dnů dluh neuhradí, přistoupí soudní exekutor k provedení exekuce, přičemž výběr způsobu provedení exekuce závisí pouze na exekutorovi nebo podle návrhu oprávněného. Návrh na odklad exekuce se podává u soudního exekutora. V návrhu je třeba popsat vaši sociální situaci. Soudní exekutor nebo soud mohou provedení exekuce odložit, pokud se povinný ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen.
Můžete rovněž požádat soudního exekutora o splátkový kalendář. V návrhu popište vaši sociální situaci a nabídněte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení této částky buďte realističtí. Nenabízejte více, než budete skutečně schopni pravidelně platit. Na splátkový kalendář však není nárok, vše závisí na vůli oprávněného, kterému by jste měli také poslat kopii tohoto návrhu.
Exekutorovi také dejte na vědomí, že jste podali návrh na snížení výživného, ale exekutor počká jak o tomto rozhodne soud a podle všeho se bude snažit co nejlépe a nejdříve dluh vymoci, např. exekucí na plat, na účet apod.
Odpovězeno: 23. června 2015, 14:59 hod.

|