Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150457
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Práce
Předmět dotazu (nadpis): Sloučení exekucí a živnost
Text dotazu: Dobrý den, už delší dobu čelím různým exekucím. Bydliště mám na Obecním úřadě a nestíhám si přebírat poštu a vědět co kde a jak. Většinou se dozvím o příslušné exekuci od zaměstnavatele. Chci se zeptat zda jde sloučit různé exekuce od různých exekutorů do jedné. A hlavně jak. Případně na koho se obrátit s pomocí. A také mne zajímá jak řešit exekuce při otevření živnosti. Jelikož i přes snahu pracovat. Jsou platy malé a srážky jsou taktéž malé jsem se rozhodl pracovat na živnostenský list,ale nemám v této době tušení jak řešit takovou situaci. Abych konečně své pohledávky umořil. Už mně to trápí dlouho a nevím jak s tím naložit abych zase mohl svobodně dýchat bez zátěže svých liknavostí.
Vloženo: 19. června 2015, 12:38 hod.
Odpověď na dotaz: dle § 37 exekučního řádu se další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.
Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení,
a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena,
b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,- Kč a
c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a).
V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí. Návrh na spojení exekucí se podává buď u soudu, u kterého je exekuce vedena, nebo u soudního exekutora (jednoho z více soudních exekutorů). Exekuce na povinného, který je živnostníkem, se provádí stejným způsobem jako exekuce na nepodnikatele. Pokud byste byl v úpadku (máte více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejste schopen plnit), nebo by vám úpadek hrozil, můžete insolvenčnímu soudu navrhnout, aby váš úpadek nebo hrozící úpadek řešil tzv. oddlužením. Nejběžnějším způsobem oddlužení je tzv. "plnění splátkového kalendáře", kdy dlužník po dobu 5 let pravidelně splácí alespoň 30% svých dluhů. Vzhledem k tomu, že podmínkou oddlužení je, že dluhy nejsou převážně z podnikání, doporučujeme vám podat případný insolvenční návrh ještě před zahájením vaší podnikatelské činnosti. Institut oddlužení, včetně náležitostí návrhu, je upraven v zákoně č. 182/2006 Sb. (insolvenční zákon) v ustanoveních § 389 a násl.
Odpovězeno: 23. června 2015, 15:15 hod.

|