Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150459
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): poslední výzva před provedenim exekuce prodejem movitých věcí
Text dotazu: Přišel mi dopis na zabavení majetku a to kde nemam trvalé bydliště ,je to byt současný přítelkyně a byt je jeji nejsem v nájemní smlouvě , trvale bydliště mam na uřadě , muže exekutor v takovem případě vniknout do bytu aniž by byla majitelka doma . v dopise je soudní exekutora psala že cituji: budu postupovat v souladu s exekučnim řádem , tj.i bez Vaší přítomnosti na adrese Vašeho Bydlištědam pokyn zámečníkovik odvrtánízámkuv bytě a následně sepíšua odvezunalezené movité věci.tyto věci budou následně prodány v dražbě. přítelkyně si koupila pračku a ledničku před rokem ze svého učtu a letos televizi malou jinak movitýho nic nemá krom stareho pc a nabytku. nájemní smlouva je na ni a syna .
Vloženo: 20. června 2015, 19:03 hod.
Odpověď na dotaz: takové jednání exekutorů je obvyklé, ale ne protiprávní. Pokud exekutor důvodně předpokládá, že v daném místě se mohou nacházet věci, které jsou ve vlastnictví povinného, pak takový předpoklad realizuje „oblepením“ či zabavením uvedených věcí a jejich následným prodejem. Osoba, které věci skutečně patří, pak musí prokazovat, že k těmto věcem má vlastnické právo ona a nikoliv ten, proti němuž je prováděna exekuce. Podaří-li se to prokázat již při návštěvě exekutora, pak může exekutor od zabavení takové věci upustit. Nepodaří-li se vlastnické právo prokázat již při návštěvě exekutora nebo exekutor odmítne od soupisu této věci upustit, je nutné do 30 dnů od doby, kdy se o odmítnutí dozví, podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Pokud návrh není včas podán, může dojít ke zpeněžení věci, a vyplacení peněz oprávněnému. Pokud je návrh podán, pak o něm musí exekutor rozhodnout ve lhůtě 15 dnů. Rozhodnutí kladné – vyškrtnutí – znamená vyjmutí z exekuce, rozhodnutí záporné – zamítnutí návrhu na vyškrtnutí – znamená, že věc je i nadále součástí majetku, který slouží ke zpeněžení. Dojde-li k zamítnutí, pak zbývá již jen poslední možnost, a sice podání vylučovací žaloby. Tu je nutné podat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí vyškrtnutí ze soupisu, případně zamítnutí částečného. Zmeškání takové lhůty vede ke ztrátě věci. Po podání žaloby se začne celou věcí zabývat soud a na základě tvrzení a důkazů posoudí, zda věc patří či nepatří osobě, jež se vyloučení věci z exekuce domáhá. Za důkaz může sloužit takřka cokoliv, co může prokázat rozhodný stav. Může jít o listinné důkazy (kupní smlouva, faktura apod.), svědectví (např. souseda, nájemníka apod.), případně cokoliv dalšího, co může prokázat, že uvedená věc patří této jiné osobě a nikoliv dlužníkovi.
Odpovězeno: 23. června 2015, 15:19 hod.

|