Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150469
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Více exekucí na platu, jdou exekuce sjednotit??
Text dotazu: Dobrý den potřebovala bych poradit,,mam na platu více exekucí mám v péči 4 letého syna. Z platu mě strhávají 5.000kč a na živobití mě zůstává zhruba 10.000kč...... z toho platím nájemné + ostatní věci potřebné pro malého! Chtěla bych se zeptat,jestli lze strhávat menší částku? nebo všechny exekuce sjednotit v jednu? předem děkuji za odpoved.
Vloženo: 23. června 2015, 14:24 hod.
Odpověď na dotaz: Z čisté mzdy lze pro nepřednostní pohledávky srazit jen jednu třetinu, pro přednostní pohledávky až dvě třetiny. Seznam přednostních pohledávek je uveden v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu. Skutečnou výši srážek ze mzdy určuje soudní exekutor, který je vázán shora uvedeným omezením. Lze očekávat, že exekutor provede srážky ze mzdy v maximální možné zákonné míře. Můžete samozřejmě soudního exekutora požádat o snížení výše srážek s poukazem na vaši sociální situaci, ale nevěřím, že vám vyhoví. Rovněž můžete požádat o odklad exekuce. Aby Vám bylo vyhověno, musíte však doložit , že jste se ocitla bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro vás nebo pro příslušníky vaší rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Příkladem takového vašeho postavení může být např. dočasné zhoršení vašeho zdravotního stavu. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. Dle § 37 exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.) se další řízení zahájené oprávněným proti témuž povinnému u stejného exekutora dříve, než zanikne oprávnění exekutora k vedení předchozí exekuce, spojuje s předchozí exekucí ke společnému řízení, a to ode dne podání návrhu.
Jsou-li exekuční řízení proti témuž povinnému vedena u více exekutorů nebo zahájí-li další oprávněný u téhož exekutora exekuční řízení proti témuž povinnému, exekuční soud tato řízení spojí na návrh povinného ke společnému řízení, a) je-li oprávněným osoba, jež byla věřitelem povinného v době vzniku vymáhaného dluhu, nebo její právní nástupce, a řízení již nebyla spojena, b) je-li předmětem jednotlivých spojovaných řízení vymožení peněžitého plnění nepřevyšujícího částku 10.000,-Kč a c) jsou-li proti povinnému vedena alespoň 2 exekuční řízení podle písmene a). V usnesení o spojení exekuční soud určí, který exekutor řízení povede. Exekutorovi, který řízení nepovede, náleží náhrada účelně vynaložených hotových výdajů, o níž soud rozhodne v usnesení o spojení. V zájmu hospodárnosti však exekuční soud řízení nespojí, vyžaduje-li to stav těchto řízení nebo se tato řízení ke spojení zjevně nehodí. Návrh na spojení exekucí se podává buď u soudu, u kterého je exekuce vedena, nebo u soudního exekutora (jednoho z více soudních exekutorů).
Odpovězeno: 28. června 2015, 12:08 hod.

|