Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150480
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Jsem v důchodu a mám exekuce, které nemůžu splácet, jsem nemocná, co dělat?
Text dotazu: Z duvodu nemoci ukončeno podnikání a vyhlášen konkurz ,ten pro nemajetnost zrušen 2014 .dnes jsem už ve starobním duchodu a nepokryji veškeré zbylé exekuce. Pokryji jen pohledávky u ossz a vzp .Je možné požádat ostatní exekuce o jejich zastavení? Nebo soud o jejich zastavení? je mi 62 a ze zdravotních duvodu nejsem schopna si k duchodu přivydělat . Žiji u mladých . Bojím se aby nepřišel exekutor a nešel do jejich části bytu . Mají malé děti , nemají žádné dluhy,řádně pracuji a určitě by je psychicky (vnoučata) zasáhla návštěva exekutora . Na vše by určitě nenašli doklady.Za to ,že mi pomáhají a pomohli když mi bylo nejhůře prosím poradte . On je exekutor a exekutor,tak jako je dluh a dluh(doufat,že se člověk uzdraví a bude zase vše jako dříve a vše doplatí se nevyplací,dnes už to vím a lituji,že jsem neukončila osvč dříve.a nešla na podporu )rodina mi po dobu nemoci platila nájemné a jiné jak jen mohla. Když už jsem věděla,že tím trpí a muj stav se nezlepšoval ,naopak následovala operace bylo pozdě. Jde mi jen o to jak je ochránit když u nich mám trvalý pobyt.Nebýt rodiny tak nevím kde bych dnes byla...
Vloženo: 26. června 2015, 14:01 hod.
Odpověď na dotaz: Návrh na zastavení exekuce můžete podat vždy, když víte, že exekuce nemá z nějakého důvodu probíhat, např. proto, že dluh byl po vydání rozhodnutí zaplacen, pohledávka oprávněného je promlčena nebo je tu nějaký jiný důvod, proč by exekuce probíhat neměla. Podaný návrh na zastavení exekuce zašle exekutor oprávněnému, který má možnost vyjádřit se k tomu, zda se zastavením exekuce souhlasí či nikoliv. Souhlas oprávněného znamená zastavení exekuce exekutorem, nesouhlas pak postoupení návrhu na příslušný soud, který bude přezkoumávat, zda nastala skutečnost, na základě níž by měla být exekuce zastavena či nikoliv – soud buď exekuci zastaví nebo návrh na zastavení exekuce zamítne.
Důvody pro zastavení exekuce upravuje § 268 občanského soudního řádu a § 55 exekučního řádu takto:
- exekuce byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným
- zastavení exekuce navrhl ten, kdo navrhl její nařízení;
- exekuce postihuje věci, které jsou z ní podle § 321 a 322 OSŘ vyloučeny;
- průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
- bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (vyškrtnutí ze soupisu nebo vylučovací žaloba podle § 267 OSŘ);
- po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla exekuce již provedena
exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který ji nelze vykonat.
Ve vašem případě by tedy důvodem pro zastavení exekuce mohla být skutečnost, že výtěžek exekuce nepostačí ani ke krytí nákladů exekuce.
Pokud nejste schopna zaplatit celou exekuci najednou, ale chcete předejít návštěvě exekutora u vás doma, je vhodné obrátit se co nejdříve na exekutora s nabídkou splátkového kalendáře. V návrhu popište vaši sociální situaci a nabídněte měsíční splátku, kterou budete hradit. Při stanovení této částky buďte realistická. Nenabízejte více, než budete skutečně schopna pravidelně platit.
Rovněž můžete požádat o tzv. odklad exekuce. Typickým případem je například dočasné zhoršení zdravotního stavu, například v důsledku úrazu. Na návrh může exekutor nebo soud odložit provedení exekuce, jestliže se povinný ocitl bez své viny přechodně v takovém postavení, že by neprodlená exekuce mohla mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen. Návrh je nutné podat u exekutora, který exekuci provádí. Pokud takový návrh není svévolným nebo zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, nesmí exekutor po dobu do rozhodnutí o takovém návrhu činit žádné úkony směřující k provedení exekuce. Jde tak o dočasný odklad, kterým se má zabránit katastrofálním důsledkům exekuce, jež by exekuce při neprodleném provedení měla a to pouze z důvodu, že se povinný dostal bez vlastní viny do nepříznivé finanční situace. O odklad exekuce lze žádat rovněž v případech, kdy byl podán návrh na zastavení exekuce a je pravděpodobné, že k tomuto zastavení skutečně dojde.
Odpovězeno: 28. června 2015, 13:12 hod.

|