Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150494
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Kdy má zajištěný věřitel povinnost vydat věc IS k zanesení do majetkové podstaty/ prohlídce/ ocenění/ zpeněžení ?
Text dotazu: Kdy má zajištěný věřitel (zajištění movitou věcí formou zadržovacího práva dle NOZ) povinnost vydat věc IS k zanesení do majetkové podstaty/prohlídce/ocenění/zpeněžení ? Jak je v takovém případě ošetřeno trvání zástavního práva a postavení věřitele s ohledem na to, že se tak zadržená věc dostala z moci věřitele (zánik zadrž. práva) ? Lze za nezvratné uznání tohoto stavu považovat údaj zveřejněný ve zprávě IS (a na listu pohledávky), nebo se musí počkat na výsledek přezkumného jednání soudem a schůze věřitelů ?
Vloženo: 2. července 2015, 22:12 hod.
Odpověď na dotaz: Povinnost zajištěného věřitele ke spolupráci s insolvenčním správcem je upravena v § 213 insolvenčního zákona, kdy věřitel musí zejména na výzvu insolvenčního správce nebo předběžného správce umožnit prohlídku tohoto majetku a jeho ocenění. Okamžikem zjištění pohledávky s právem na uspokojení ze zajištění rozhodně není zveřejnění stanoviska insolvenčního správce k pohledávce ve své zprávě před přezkumným jednání, stejně tak na tuto skutečnost nemá vliv konání schůze věřitelů. Pohledávka je zjištěna v okamžiku jejího přezkoumání na přezkumném jednání, a to za předpokladu, že nedošlo k popření této pohledávky ze strany insolvenčního správce, dlužníka, nebo věřitele (blíže viz § 201 insolvenčního zákona).
Co se týče povinnosti věřitele vydat věc, která tvoří předmět zajištění, insolvenčnímu správci ve vztahu k možnému zániku zadržovacího práva, tak tato otázka není v insolvenčním zákoně výslovně řešena. Věřitel je povinen vydat předmět zajištění insolvenčnímu správci, protože je to právě insolvenční správce, který v rámci daného insolvenčního řízení vykonává správu tohoto majetku a realizuje její zpeněžení (ač vázán pokyny zajištěného věřitele nebo soudu). Zadržovací právo by pak dle mého názoru zaniknout nemělo. Aktuálně platný občanský zákoník v § 1399 stanoví, že zadržovací právo zaniká (mimo jiné), dostane-li se věc trvale z moci věřitele.
Odpovězeno: 15. července 2015, 14:58 hod.

|