Internetová poradna » Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150041
Sekce dotazů: Rodina, Reality - nemovitosti, Daňové dotazy, Senioři
Předmět dotazu (nadpis): Darovací a dědická daň
Text dotazu: Dobrý den, prosím o informaci, zda se platí darovací a dědická daň. V případě že ano, tak z čeho se odvozuje její částka. Děkuji
Vloženo: 3. února 2015, 10:07 hod.
Odpověď na dotaz: Daň dědickou a darovací upravuje zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti. V tomto zákoně došlo k 1.1.2015 k novelizaci, která se dotkla především sazeb daně. Nadále platí, že od daně dědické a darovací je osvobozen poplatník, pokud je děděno nebo darováno v přímé nebo pobočné linii (další osvobození jsou vyjmenována v §19 a 20 zákona, jde o ne příliš časté případy osvobození mimo přímou linii).
Dle §11 uvedeného zákona
Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí
(1) Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.
(2) Do I. skupiny patří - příbuzní v řadě přímé a manželé.
(3) Do II. skupiny patří
a) příbuzní v řadě pobočné, 2d) a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
b) manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.
(4) Do III. skupiny patří - ostatní fyzické osoby a právnické osoby.
Jak jsem uvedla, první dvě skupiny jsou ze zákona od daně darovací a dědické osvobozeny, u další skupiny došlo k zjednodušení a sjednocení daňové sazby. Pro daň dědickou je stanovena sazba 9,5%, pro daň darovací 19%. Daň se vypočte jako součin základu daně zaokrouhleného na celé stokoruny nahoru a příslušné sazby daně.
Odpovězeno: 5. února 2015, 19:03 hod.

|