Internetová poradna » Práce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150527
Sekce dotazů: Práce
Předmět dotazu (nadpis): Zákaz vedlejšího pracovního poměru
Text dotazu: Zaměstnavatel mě nutí podepsat pracovní smlouvu, kde mi výslovně zakazuje jakoukoliv vedlejší pracovní činnost. Tedy i takovou, která s předmětem jeho činnosti nijak nesouvisí. Toto porušení chápe jako hrubé porušení pracovní kázně. Hodlám si zařídit živnostenský list a provozovat občasné překladatelské a jiné služby dle svého uvážení, které s mou pozicí nemají nic společného. Cituji pracovní smlouvu: "Bez výslovného předchozího písemného souhlasu člena výkonného výboru odpovědného za pozici Zaměstnance , není Zaměstnanec oprávněn vykonávat jakoukoli vedlejší činnost nebo zastávat další posty nebo se takových aktivit jakýmkoli způsobem účastnit, ať už by se jednalo o činnosti výdělečnou nebo nevýdělečnou, činnost na vlastní náklady Zaměstnance nebo na náklady třetích osob."
Vloženo: 17. července 2015, 19:36 hod.
Odpověď na dotaz: Podle ust. § 304 odst. 1 zákoníku práce mohou zaměstnanci vedle svého zaměstnání vykonávaného v základním pracovněprávním vztahu vykonávat výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, u něhož jsou zaměstnáni, jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Toto omezení se nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti. Měřítkem je tedy shoda mezi vaší samostatnou výdělečnou činností a výdělečnou činností provozovanou zaměstnavatelem, která je jednoduše zjistitelná. Pokud byste však patřila do některé ze skupin zaměstnanců specifikovaných v ust. § 303 ZP (např. zaměstnanci ve správních úřadech, u Policie ČR, zaměstnanci soudů), bylo by vaše zákonné omezení širší a mohla byste podnikat (v jakémkoliv oboru, tedy i oboru odlišném od předmětu činnosti zaměstnavatele) jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele, u něhož jste zaměstnána. Nesplňujete-li ani jedno uvedených zákonných omezení výkonu výdělečné činnosti zaměstnancem, můžete bez souhlasu svého zaměstnavatele vykonávat výdělečnou činnost. Můžete tak samozřejmě činit pouze ve svém volném čase, nikoliv v pracovní době. Návrh předmětného ustanovení pracovní smlouvy, tak jak jej uvádíte, je v rozporu se zákonem, neboť zaměstnanci přikazuje, jaké (neurčité) činnosti (ne)smí vykonávat v době odpočinku (ve dnech pracovního klidu, o dovolené), omezování osobní svobody. Takové ustanovení pracovní smlouvy v rozporu se zákonem, a to pro jeho rozpor se smyslem citovaného ust. § 304 ZP (smyslem je ochrana informací zaměstnavatele pro případ, kdy zaměstnanec bude pro jiného zaměstnavatele vykonávat stejnou výdělečnou činnost).
Odpovězeno: 26. července 2015, 14:46 hod.

|