Internetová poradna » Pronájem realit

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150531
Sekce dotazů: Pronájem realit
Předmět dotazu (nadpis): Podepsala jsem nájemní smlouvu, ale zjistila jsem, že pronajímatelka není majitelkou bytu.
Text dotazu: Dobrý den, včera jsem se dozvěděla, že ačkoli mám sepsánu k datu 1.7. 2015 nájemní smlouvu , zřejmě jsem pouze v POD nájmu. Majitelka bytu podle mých nově zjištěných informací ( z jiného zdroje) je zřejmě jen nájemcem , trvale hlášená v bytě, který já užívám spolu se svými dětmi. Byt dle katastru patří dvěma osobám, které na něm mají věcné břemeno. "Majitelka" bytu, se kterou mám smlouvu byt nikdy neobývala, přesto využívá výhod s ním spojených - jako parkovací místo, MŠ u domu , popelnice a také příspěvky od státu. Sama v daném bytě hradí nájem formou sipo ( našla jsem její sipo ve schránce) a proto moje otázka zní. Jaká práva vlastně mám, v takovémto smluvním vztahu? Není trestné , aby pronajímala byt, ve kterém nežije ačkoli je v něm trvale hlášena a zároveň jí nepatří? A co se týče fin. stránky, sama platí nepatrnou část na nájemném po mě chce dvakrát tolik i za služby. Co se proti tomu dá dělat, kam se můžu odvolat? Mám dvě malé děti, jsem v bytě trvale hlášena. Nájem mám zaplacen do konce měsíce července, příští týden jí mám platit další měsíc, kauci jsem jí dala u podpisu smlouvy. Nevím co dál, nemám nárok na pomoc od státu, vzhledem k tomu, že jsem "v podnájmu" a to je pro mě docela závažný problém. Vše sama neutáhnu
Vloženo: 19. července 2015, 20:17 hod.
Odpověď na dotaz: Není-li osoba, která s vámi uzavřela vlastním jménem jako "pronajímatel" "nájemní" smlouvu, uvedena v katastru nemovitostí jako vlastník bytu, můžete být skutečně pouze podnájemcem a nebo bydlíte na základě neplatné smlouvy.
Podnájemcem se stanete jen tehdy, je-li nájemce skutečným nájemcem, tedy má-li uvedená paní skutečně uzavřenu s vlastníky bytu nájemní smlouvu. Pokud by s vámi totiž uzavřela nájemní nebo podnájemní smlouvu osoba, která nemá žádné užívací právo k bytu ani jí k tomu nebyla udělena plná moc od vlastníků bytu, nevznikl by mezi vámi a takovou osobou ani podnájemní vztah. Nechte si tedy předložit od nájemkyně její platnou nájemní smlouvu, případně kontaktujte skutečně vlastníky bytu. Pokud by s vámi uzavřela smlouvu osoba, která k tomu nemá žádné oprávnění, mohlo by se jednat i např. o trestný čin podvodu. Vzhledem k tomu, že dle občanského zákoníku platí, že v případě, že nájemce v bytě sám trvale nebydlí, může dát třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část pouze se souhlasem pronajímatele. To platí, pokud není v nájemní smlouvě výslovně uvedeno, že se souhlas s podnájmem nevyžaduje. Doporučuji vyhledat v katastru nemovitostí majitele a kontaktovat je a dále si od nájemkyně vyžádat předložení takového písemného souhlasu s vaším podnájmem. Je-li v daném případě souhlas s podnájmem vyžadován, avšak nebyl nájemkyni udělen, porušuje tím nájemkyně hrubě své povinnosti a vystavuje se riziku výpovědi z nájmu bytu.
Odpovězeno: 26. července 2015, 17:12 hod.

|