Internetová poradna » Reality - nemovitosti

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150547
Sekce dotazů: Reality - nemovitosti
Předmět dotazu (nadpis): Koupili jsme dům a během rekonstrukce jsme odhalili vady (skryté vady), jaké jsou možnosti?
Text dotazu: Koupili jsme dům a během rekonstrukce jsme odhalili vady, o kterých jsme v době koupě nevěděli. Jsou nějaké možnosti?
Vloženo: 26. července 2015, 12:23 hod.
Odpověď na dotaz: Pokud jde o vady, které nejsou zanedbatelné a znamenají zvýšení výdajů na rekonstrukci nebo byste v případě jejich odhalení před koupí nesouhlasili s kupní cenou nebo dům nekoupili vůbec, máte právo se bránit. Postupujte rychle a ve spolupráci například s odborníkem z oboru stavebnictví. Skryté vady je třeba prodávajícímu oznámit a uplatnit právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, případně pokud skrytá vada brání v rozporu se smlouvou řádnému užívání domu, od kupní smlouvy odstoupit. Např. zjistíte dodatečně po koupi, že dům byl rekonstruován bez řádného např. stavebního povolení. Dle § 2112/1 občanského zákoníku je kupující povinen oznámit prodávajícímu jím zjištěnou vadu věci bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. Vady koupené věci se obecně dělí na a/ vady, které představují podstatné porušení smlouvy b/ vady, které představují pouze nepodstatné porušení smlouvy. Dle § 2002/1 občanského zákoníku je podstatné takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu (prodávající) již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana (vy) smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Představuje-li vada věci podstatné porušení smlouvy, máte dle § 2106/1 občanského zákoníku právo:
a/ na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci (v případě koupě domu nepřichází příliš v úvahu), b/ na odstranění vady opravou věci, c/ na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d/ odstoupit od smlouvy. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Odpovězeno: 3. srpna 2015, 10:48 hod.

|