Internetová poradna » Rodina

Jméno a příjmení: Karin Mikešová
ID dotazu: 20150562
Sekce dotazů: Rodina
Předmět dotazu (nadpis): Vstupování manžela do domácnosti poté, co se ze společné domácnosti odstěhoval
Text dotazu: Dobrý den,

chtěla bych se zeptat, co mohu dělat v níže popsané situaci, jak se mohu bránit. Je možné podat třeba předběžné opatření, aby se manžel něčeho zdžel?
Manžel si našel milenku, ke které se před 2 měsíci odstěhoval. Já jsem zůstala se 2 malými dětmi sama (dcera 7 let a syn 2 roky, který prodělal v sedmi měsících operaci srdce). Dům ve kterém bydlíme je ve vlastnictví manžela, já se zde nastěhovala asi půl roku před svatbou a poté se narodily obě děti. Předběžným opatřením mi byly svěřeny děti do péče a manželovi stanoven styk s dětmi. Přesto, že se manžel z naší společné domácnosti odstěhoval, což prezentuje v podáních soudu a také na OSPOD, stále chodí do domu, tedy do domácnosti mé a dětí (3x-5x týdně) a to údajně za účelem tzv. dohledu nad domem a kontroly bazénu atd. Dům je ale přeci trvale obýván a případné závady mohu manželovi oznámit. Provoz bazénu je v plně automatickém režimu, stačí pouze kontrolovat kvalitu vody, kdy toto zvládnu sama.
V době, kdy jsem odjela s dětmi na dovolenou, o čemž jsem musela manžela dopředu informovat, si dokonce dovolil manžel bydlet společně se svou přítelkyní a dalšími pro mě cizími osobami v mé domácnosti (bez mého vědomí a souhlasu). Dokonce užívali pokoj dcery, kdy prokazatelně někdo spal v její posteli, což mě už opravdu vytočilo. O tomto jsem informovala úřednici na OSPOD, kdy jsem si myslela, že když se to již týká i dětí, můžou něco v jejich zájmu dělat. Úřednice na OSPOD říkala ihned, že pokud manžel odešel a odstěhoval se ze společné domácnosti za svou přítelkyní, on se takto rozhodl a ikdyž je majitelem nemovitosti, tak by neměl jenom tak neustále docházet do domu. Říkala, že si ho zavolá a situaci s ním probere a že to co dělá je minimálně nevhodné a že mu to u soudu neprospěje. Jenže po schůzce s úřednicí na OSPOD manžel dochází do domu stále každý den. Nyní jsem s dětmi celé dny venku, protože je krásné počasí a podnikáme různé akce, tak to zjistím vždy až po příchodu domů. Snažím se tímto vlastně před manželem mizet a zbytečně nevystavovat děti nějakému zbytečnému střetu či konfliktu a stresové situaci, ale nemohu to takto dělat pořád. S manželem se o tom nedá vůbec mluvit, stále si trvá na svém, že je to jeho dům a on si může do něj chodit kdy on chce a vodit koho chce. Nebere ohled ani na zdravotní stav syna, kdy se jeho stav od manželova odchodu stále zhoršuje a kdy potřebuje mít maximální klid (zatím má odklad další operace, ale stres ve kterém se nachází to může také urychlit).
Můj bratr je také vlastníkem bytu, ve kterém bydlí naše maminka a když k ní jde on nebo já, tak vždy se dopředu ohlásíme a zazvoníme, přestože máme klíče. Respektujeme její domácnost a její soukromí, je to přeci slušnost.
Už nevím jak dál, manžel se ohání tím, že má práva, ale že má i povinnosti, o tom už bohužel neví.
Děkuji za odpověď
Vloženo: 2. srpna 2015, 08:23 hod.
Odpověď na dotaz: NOZ zakládá zásadní novinku, pokud jde o ochranu bydlení rodiny. Pokud manžel vlastní výlučně dům, v němž žije i s manželkou a i dětmi (rodinná domácnost) a této nemovitosti je k bydlení rodiny či manželů nezbytně třeba, nesmí manžel, přestože jde o jeho výlučné vlastnictví, tento dům bez písemného souhlasu manželky prodat nebo k němu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů či rodiny (věcné břemeno, zástavní právo atp.), ledaže zajistí rodině či manželce po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním. Obdobně dochází k určitému omezení práv toho z manželů, který je výlučným vlastníkem domu (manžela) i v případě rozvodu. Pokud bude chtít vás - exmanželku vystěhovat, musí o tom rozhodnout soud, který ovšem může za určitých okolností, zejména v případě nezletilých dětí, i zřídit pro vás věcné břemeno bydlení.
Občanský zákoník: § 747
(1) Má-li alespoň jeden z manželů právo nakládat domem nebo bytem (protože je jeho vlastníkem), ve kterém se nachází rodinná domácnost manželů nebo rodiny, a tohoto domu nebo bytu je k bydlení manželů nebo rodiny nezbytně třeba, musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit nebo ohrozit. Manžel zejména nesmí bez souhlasu druhého manžela takový dům nebo byt zcizit nebo k domu, jeho části nebo k celému bytu zřídit právo, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny, ledaže zajistí manželovi nebo rodině po všech stránkách obdobné bydlení s bydlením dosavadním.
(2) Jedná-li manžel bez souhlasu druhého manžela v rozporu s odstavcem 1, může se tento manžel dovolat neplatnosti takového právního jednání.

Jednoduše řečeno se tedy manžel musí zdržet a předejít všemu, co by znemožnilo nebo ohrozilo bydlení rodiny (vás a dětí). Pro úplnost zákon v § 750 NOZ uvádí, že pokud se manželé dohodnou odchylně od výše uvedených pravidel, nesmí to nikdy ohrozit postavení jejich společného nezletilého dítěte, které s nimi žije v rodinné domácnosti a vůči němuž mají vyživovací povinnost.
„Bohužel“ k domácímu násilí podle zvláštního ustanovení proti domácímu násilí § 751 zřejmě nedochází, protože nebydlíte ve společné domácnosti. Domácí násilí není nějaké jednorázová záležitost, ale trvá delší dobu, má svou vnitřní dynamiku. Domácí násilí není jen otázka fyzického násilí, ale může mít jisté formy např. emocionálního násilí (soustavná kontrola toho druhého - co dělá, s kým se stýká, kam chodí, zesměšňování, citové vydírání, výhružky odebráním dětí, vyhozením z domu apod.)

V návrhu na vydání předběžného opatření musí být dostatečně vylíčeno, na základě jakých skutečností je nutné daný případ řešit předběžným opatřením. Z návrhu na nařízení předběžného opatření musí být patrno, kterému soudu je určeno, kdo jej činí, které věci se týká a čeho se navrhovatel domáhá. Kromě toho musí obsahovat jména, příjmení a bydliště účastníků, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a současně z návrhu musí být zřejmé, jakého typu předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. Příslušným k nařízení předběžného opatření je soud, který je příslušný k řízení o věci (tedy návrh na rozvod). K rozhodnutí o návrhu na vydání předběžného opatření je příslušný obecný soud navrhovatele. Předběžným opatřením může být účastníkovi uloženo zejména, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy, něčeho se zdržel nebo něco snášel. Předseda senátu při nařízení předběžného opatření uloží navrhovateli, aby ve lhůtě, kterou mu určí, podal u soudu návrh na zahájení řízení (zde podání návrhu na rozvod, jestliže tento návrh již nebyl podán).
Budete zřejmě muset podat návrh na předběžné opatření ve vztahu k ust. § 747 („musí se zdržet všeho a předejít všemu, co může bydlení znemožnit“). Podrobně popsat vaši neúnosnou situaci bydlení rodiny (kdy v podstatě utíkáte z domu, aby nedošlo ke konfliktům), které hraničí se šikanováním - jednáním manžela, že do vaší domácnosti vstupuje s dalšími cizími osobami. Doložit soudu, že se manžel z vaší společné domácnosti odstěhoval, z jeho podání u soudu a také z OSPOD (nejlépe získat zápis z OSPOD). Doložit zdravotní stav dítěte apod. Z návrhu musí být zřejmé co svým návrhem chcete dosáhnout, tedy zřejmě aby se zdržel svévolných vstupů do vaší domácnosti s tím, že jeho právo na kontrolu své nemovitosti by mohl provádět např. jednou za měsíc nebo za dva měsíce, kdy vám kontrolu ohlásí předem.
Policie vám v tomto problému moc nepomůže (jestliže se vám nic neztratilo) a domnívám se, že vaší domácnosti jsou stále věci, které patří ještě do SJM, výměnu zámků se také moc nyní nedoporučuje.
Odpovězeno: 6. srpna 2015, 13:11 hod.

|