Internetová poradna » Exekuce

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150580
Sekce dotazů: Exekuce
Předmět dotazu (nadpis): Srážky ze mzdy. Jaké jsou přednostní pohledávky?
Text dotazu: Exekuce je nařízena vůči dvěma povinným. - Druhý povinný (ručitel) ji uvedl jako ručitelský závazek ve svém insolvenčním návrhu dlužníka, věřitel však svoji pohledávku do insolvenčního řízení nepřihlásil, v rámci insolvenčního řízení se tato pohledávka nesplácí, následně byla věřitelem prodána jinému majiteli. - První povinný má splácet tuto pohledávku splátkami ze své mzdy. Exekutor nyní požaduje po mzdové účetní, aby byla srážena jako přednostní - jelikož je uvedena v insolvenčním řízení. Dotaz: pro účely stanovení výše srážek ze mzdy prvního povinného - o jakou se jedná pohledávku vůči prvnímu povinnému, jestliže je uvedena v insolvenčním návrhu druhého povinného, avšak původní majitel pohledávku nepřihlásil a v rámci insolvenčního řízení druhého povinného se tato pohledávka neuspokojuje.
Vloženo: 10. srpna 2015, 15:55 hod.
Odpověď na dotaz: Seznam přednostních pohledávek je uveden v § 279 odst. 2 občanského soudního řádu, podle kterého jsou přednostními pohledávkami:
a) pohledávky výživného;
b) pohledávky náhrady újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví;
c) pohledávky náhrady újmy, způsobené úmyslnými trestnými činy;
d) pohledávky daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění,
e) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění a úrazového pojištění,
f) pohledávky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pohledávky pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
g) příspěvek na úhradu potřeb dítěte svěřeného do pěstounské péče,
h) pohledávky náhrady přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci,
i) pohledávky náhrady přeplatků na dávkách státní sociální podpory,
j) pohledávky regresní náhrady podle zákona o nemocenském pojištění,
k) pohledávky náhrady mzdy, platu nebo odměny a sníženého platu nebo snížené odměny, poskytované v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény.
Pouze tyto pohledávky jsou pohledávky přednostními. Skutečnost, zda věřitel vymáhá nebo nevymáhá tutéž pohledávku rovněž po spoludlužníkovi, tedy nic nemůže na podstatě běžné pohledávky nic změnit. Pokud lze vymáhanou pohledávku podřadit pod některou z pohledávek uvedených ve shora uvedeném § 279 o.s.ř., jedná se samozřejmě o pohledávku přednostní.
Odpovězeno: 14. srpna 2015, 16:40 hod.

|