Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150593
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Kdy na bude právní moc rozsudku pro zmeškání, který by měl nabýt po Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení
Text dotazu: Otázka je ke vztahu:
rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. března 2015, sen. zn. 29 ICdo 62/2014 „Před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení nárok na náhradu nákladů řízení (před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení), nelze takový nárok přihlásit do insolvenčního řízení ani jako pohledávku vázanou na splnění odkládací podmínky“.
Otázka je ke v tahu:
§ 140a odst. 1 IZ „Účinky rozhodnutí o úpadku nastávají okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Rozhodnutím o úpadku se přerušují soudní a rozhodčí řízení o pohledávkách a jiných právech týkajících se majetkové podstaty, které mají být v insolvenčním řízení uplatněny přihláškou, nebo na které se v insolvenčním řízení pohlíží jako na přihlášené, anebo o pohledávkách, které se v insolvenčním řízení neuspokojují (§ 170) Není-li dále stanoveno jinak, v těchto řízeních nelze pokračovat po dobu, po kterou trvají účinky rozhodnutí o úpadku.“
Otázka:
Usnesení o úpadku spojené s povolením oddlužení ke dni 9.7.2015 v 10.20h (zveřejněná).
Rozsudek pro zmeškání (přihlášeného věřitele) doručen dlužníkovi dne 7.7.2015, možnost se odvolat ….. do 15 dní - tedy nejdříve mohl rozsudek nabýt právní moci dne 22.7.2015
Jde o náklady řízení (36.388,-Kč), ne o jistinu a úroky z prodlení to je zcela v pořádku.
Mám pravdu, když se domnívám, že rozsudek nenabyl právní moci podle cit. § a nabude tedy právní moc až po ukončení oddlužení? Jestliže se domnívám dobře, nemůže tedy v insolvenční přihlášce věřitel požadovat i náklady řízení. Resp. požadovat je může a měl by dlužník a nebo insolvenční správce podat popření pohledávky v části nákladů řízení. Je moje úvaha správná?
Vloženo: 15. srpna 2015, 19:13 hod.
Odpověď na dotaz: Doporučuje se vyčkat na stanovisko insolvenčního správce v této věci a pokud se rozhodne uvedenou pohledávku nepopřít (na což má s ohledem na odlišný právní názor právo), popřít ji ze strany dlužníka / věřitele postupem dle insolvenčního zákona za použití vámi uvedené argumentace. Případné rozhodnutí soudu ovšem ani přes vše výše uvedené nelze předvídat, ačkoli argumentace a závěry by mohly být v souladu s uvedenými podklady a jejich úspěch v případném sporu o přihlášenou pohledávku nelze vyloučit.
Odpovězeno: 21. srpna 2015, 09:28 hod.

|