Internetová poradna » Rozvod manželství

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150605
Sekce dotazů: Rozvod manželství
Předmět dotazu (nadpis): Jak postupovat dál, pokud se rozsudek o rozvodu posílal exmanželovi a on poštu nebude přebírat.
Text dotazu: Dostala jsem od soudu rozsudek ohledně rozvodu - bez nařízeného jednání. Rozsudek nabude právní moci po převzetí tohoto rozsudku exmanželem v Německu. Jelikož do této doby dělal s přebíráním pošty vždy problémy, nepředpokládám, že tento dopis převezme (nevím, zda Soud poslal Rozsudek přes německé ministerstvo, což by byla ta lepší varianta). Chci se zeptat, jak postupovat dál, pokud se rozsudek posílal exmanželovi napřímo a on poštu nebude přebírat. Letošního roku mám rezervovánu svatbu se současným přítelem, avšak nemám jistotu, že rozvod nabude právní moci.
Vloženo: 21. srpna 2015, 09:07 hod.
Odpověď na dotaz: Chcete-li celou záležitost urychlit, informujte se průběžně na příslušném soudě, zda již byla písemnost vašemu bývalému manželi doručena. Jakmile bude písemnost doručena a uběhne lhůta pro podání odvolání, můžete požádat o vyznačení doložky právní moci na rozsudku o rozvodu. Zda váš bývalý manžel písemnost převezme či ne nijak neovlivníte, ale i v právních předpisech jiných členských států by mělo být pamatováno na situaci, kdy někdo převzetí písemnosti odmítne. Podle našeho právního řádu by nastala fikce doručení dnem, kdy adresát písemnost odmítl převzít. Jak to má právní řád v Německu nevím.

Pro doručení rozsudku o rozvodu do jiného členského státu se použije nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 ze dne 13. listopadu 2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech. Soudní písemnosti musí být zasílány přímo a nejrychlejším možným způsobem mezi subjekty jakýmkoliv vhodným způsobem za předpokladu, že obdržená písemnost po obsahové stránce věrně odpovídá odeslané písemnosti. Přijímající subjekt musí odeslat potvrzení o přijetí do sedmi dnů. Také se musí nejrychlejším možným způsobem spojit s odesílajícím subjektem, pokud je třeba získat chybějící informace. Přijímající subjekt učiní veškeré nezbytné kroky, aby byla písemnost doručena co nejrychleji, v každém případě do jednoho měsíce od jejího přijetí. Pokud to není možné, přijímající subjekt o tom neprodleně uvědomí odesílající subjekt, nadále činí veškeré nezbytné kroky k doručení písemnosti. Doručení písemnosti probíhá v souladu s právními předpisy přijímajícího členského státu nebo zvláštním způsobem vyžádaným odesílajícím subjektem, pokud tento způsob není neslučitelný s právními předpisy tohoto členského státu. Datum doručení písemnosti je datum, ve kterém je písemnost doručena podle právních předpisů přijímajícího členského státu, pokud však není podle právních předpisů členského státu nutno doručit písemnost v určité lhůtě.
Písemnosti mohou být také doručovány přímo doporučeným dopisem s potvrzením o přijetí nebo prostřednictvím soudních úředníků, úředníků nebo jiných příslušných osob přijímajícího členského státu, pokud takovéto přímé doručení povolují právní předpisy daného členského státu. Ve výjimečných případech mohou být písemnosti zasílány subjektům jiného členského státu prostřednictvím diplomatických nebo konzulárních zástupců.
Odpovězeno: 30. srpna 2015, 07:52 hod.

|