Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150620
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Zjistila jsem, že insolvenční správci přijímají pohledávky s jasnou formou lichevní, jak se bránit.
Text dotazu: Zjistila jsem, že insolvenční správci přijímají jako pohledávky i jasné lichevní jednání - úrok 0,35% denně, vysoké smluvní pokuty za porušení splátkového kalendáře apod. Z půjčky 120 tisíc se tak náhle stane za 2,5 roku pohledávka vysoce překračující 1 mio CZK, protože denní úrok je takto vypočítán třeba na 950 Kč. Myslím, že by tento subjekt měl být stíhán a tyto pohledávky vyřazeny.
Vloženo: 28. srpna 2015, 10:06 hod.
Odpověď na dotaz: Přihlásí-li se do insolvenčního řízení věřitel s pohledávkou, která má znaky lichvy, je na insolvenčním správci i na dlužníkovi, aby takovou pohledávku na přezkumném jednání u insolvenčního soudu popřeli. Poté soud takovou pohledávku neschválí a je na věřiteli, aby podal incidenční žalobu, na základě níž soud zahájí incidenční spor, ve kterém se bude o pravosti pohledávky jednat. Lichva je upravena v ust. § 1796 nového občanského zákoníku. „Neplatná je smlouva, při jejímž uzavírání někdo zneužije tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany a dá sobě nebo jinému slíbit či poskytnout plnění, jehož majetková hodnota je k vzájemnému plnění v hrubém nepoměru.“ Tato právní úprava je formulována dostatečně obecně, aby postihla nejen typické případy lichvy (půjčení peněz za nepřiměřeně vysoký úrok), ale i jiné náklady, které jsou věřitelem účtovány (např. smluvní pokuta RPSN apod.).
Z pozice věřitele nebo dlužníka, pokud insolvenční správce svoji funkci v daném insolvenčním řízení vykonává řádně, pak není v možnostech dlužníka iniciovat v průběhu insolvenčního řízení jeho změnu. V opačném případě pamatuje § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve kterém je stanoveno: "Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně." Věřitel nebo dlužník se obrátí na insolvenční soud, který vede insolvenční řízení, navrhne jeho zproštění z funkce a v návrhu doloží pochybení insolvenčního správce. Soud pak na základě tohoto návrh může insolvenčního správce funkce zprostit a ustanovit nového insolvenčního správce.
Odpovězeno: 3. září 2015, 10:41 hod.

|