Internetová poradna » Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150053
Sekce dotazů: Exekuce, Insolvence, Dlužníci, dluhy
Předmět dotazu (nadpis): provedená exekuce při insolvenci
Text dotazu: provedená exekuce při insolvenci
Dobrý den, byl mi vydán exekuční příkaz.Já podal návrh na povolení oddlužení dne 11.9.2014.Tento návrh mi krajský soud odmítl pro nedostatky.Proti tomuto jsem podal odvolání k Vrchnímu soudu.Ten do dnešního dne stále nerozhodl.Přesto mi dne 27.10.2014 přišel domů exekutor,provedl soupis majetku a na místě si i odvezl monitor, počítač a lcd televizor. Já se domnívám že pokud ještě nerozhodl odvolací soud a není usnesení o odmítnutí pravomocné ,neměl exekutor právo tuto exekuci vykonat. Proto se ptám zda měl právo provést exekuci nebo ne a zda může i v takovém případě na místě odvézt počítač ve kterém jsou veškeré osobní údaje,včetně všech dokumentů,smluv,hesel k různým aplikacím ať už k účtu a pod včetně citlivých osobních informací aniž by mi umožnil si tyto data stáhnout.Ptám se tedy jestli byla exekuce v tomto případě zákonná a zda je možné požadovat navrácení věcí?Jde mi především o ten počítač.
Vloženo: 6. února 2015, 17:03 hod.
Odpověď na dotaz: v ust. § 109 odst. 1 písm.c) zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, spojuje zákon se zahájením insolvenčního řízení mimo jiné ty účinky, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. V ust. § 109 odst. 2 insolvenčního zákona se stanoví, že úkonem, jímž se provádí výkon rozhodnutí nebo exekuce, není úkon učiněný k zajištění dlužníkova majetku pro účely jeho postižení takovým výkonem rozhodnutí nebo exekucí. Dle odst. 5 insolvenčního zákona, platí, že nestanoví-li zákon u některého ze způsobů řešení úpadku jinak, trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení do skončení insolvenčního řízení, a jde-li o reorganizaci, do schválení reorganizačního plánu.

Předmětem rozsáhlých právnických diskusí byla otázka, co se přesně rozumí pojmem „provedení exekuce“ a jaké konkrétní kroky tedy exekutor učinit může, a které jsou již v rozporu se zákonným ustanovením. Pokud jde o exekuční příkaz na prodej movitých věcí, pak je otázkou, zda se provedením exekuce rozumí okamžik provedení soupisu a zjištění věcí či až okamžik, kdy dojde k vydražení a tedy reálnému prodeji věcí. Poslední výklad zákona se přiklání k názoru, že ve fázi před rozhodnutím o úpadku nesmí exekutor provést poslední krok při provádění exekuce na základě konkrétního exekučního příkazu. V případě exekuce prodejem movitých věcí by tedy exekutor neměl zcela určitě nařídit dražbu. Bohužel zda by ani neměl provést soupis majetku není v zákoně zcela přesně stanoveno a je to proto otázkou výkladu. Můžete sepsat žádost o navrácení věcí z důvodu nedodržení zákazu provádět exekuce dle § 109 odst. 1 písm.c) insolvenčního zákona, avšak je zde velká pravděpodobnost, že soud bude mít odlišný názor.

Pokud jde o citlivé údaje v PC, domníváme se, že exekutor by Vám měl umožnit stáhnout si citlivá data. Pokud Vám toto neumožnil a PC odvezl, můžete podat stížnost na exekutorskou komoru pro porušení zásady ochrany práv třetích osob i Vašich práv, které mohou být takovým jednáním porušeny. Jednání exekutora je v rozporu s etickými pravidly.
Odpovězeno: 8. února 2015, 19:13 hod.

|