Internetová poradna » Insolvence

Jméno a příjmení:
ID dotazu: 20150655
Sekce dotazů: Insolvence
Předmět dotazu (nadpis): Jaké mám možnosti při nesohlasu s rozhodnutím insolvenčního správce.
Text dotazu: Dobrý den.Jsme v insolvenci.Insolvenční správce na pokyn Hypoteční banky zadal realitní kanceláři pokyn k prodeji našeho domu za velmi podhodnocenou cenu. Připomínám jen, že hypotéku doposud řádně splácíme.Insolvenční správce s námi jen velmi málo komunikuje. Můj dotaz:mám nějakou možnost se proti těmto jeho rozhodnutím se odvolat. nebo je napadnout.
Vloženo: 14. září 2015, 14:18 hod.
Odpověď na dotaz: Jestliže jste v insolvenčním řízení a banka se přihlásila do řízení (a zřejmě vám dluh sesplatnila), nerozumím proč nadále platíte hypoteční splátky? Jestliže již v domě nebydlíte (odstěhovali jste se do pronájmu) již není ani vaší povinností platit zálohy na energie poplatky apod., toto je již na zajištěném věřiteli. Pokud již byl dán (v režimu oddlužení plnění splátkovým kalendářem) ze strany zajištěného věřitele pokyn ke zpeněžení nemovitosti a dlužník již nemovitost reálně neužívá, jsou náklady spojené se správou této nemovitosti nákladem zajištěného věřitele. Typicky se pak bude jednat např. o příspěvky do fondu oprav, které jsou svojí povahou nákladem spojeným s udržením hodnoty nemovitosti (zástavy) a často i s jejím zhodnocením - v takovém případě pak není logické požadovat po dlužníkovi zhodnocování zástavy z jeho nepostižitelné částky. O jaké náklady se jedná, když energie by v bytě měly být již nulové, jako je elektrika, plyn a neměla by jste je již platit o to by se měl postarat insolvenční správce nebo zajištěný věřitel. Nájem byste za byt ve vašem vlastnictví hradit rovněž neměla jako i zálohy na vodu, teplo apod. Ale vždy je potřeba konkrétní situaci řešit s ustanoveným insolvenčním správcem a insolvenčním soudem.
Jestliže v domě bydlíte poplatky platit musíte.
Pokud je banka zajištěným věřitelem má skutečně možnost domáhat se uspokojení z prodeje domu a s oddlužením prostřednictvím splátkového kalendáře nemusí souhlasit. Neobracejte se na poradce ale na advokáta nebo insolvenčního správce. V insolvenčním řízení bude banka vystupovat jako zajištěný věřitel a je na jejím uvážení, zda bude požadovat zpeněžení zajištění, tedy prodej nemovitosti nebo ne. To nijak dopředu neovlivníte. Dle insolvenčního zákona má věřitel právo v době podání insolvenčního návrhu dluh zesplatnit, je-li to v souladu s úvěrovou smlouvou, na základě, které jste si od banky úvěr brala.
Z pozice věřitele nebo dlužníka, pokud insolvenční správce svoji funkci v daném insolvenčním řízení vykonává řádně, pak není v možnostech dlužníka iniciovat v průběhu insolvenčního řízení jeho změnu. V opačném případě pamatuje § 32 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve kterém je stanoveno: "Insolvenčního správce, který neplní řádně své povinnosti nebo který nepostupuje při výkonu své funkce s odbornou péčí anebo který závažně porušil důležitou povinnost, uloženou mu zákonem nebo soudem, může insolvenční soud na návrh věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu jeho funkce zprostit. Učiní tak zpravidla po slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně." Věřitel nebo dlužník se obrátí na insolvenční soud, který vede insolvenční řízení, navrhne jeho zproštění z funkce a v návrhu doloží pochybení insolvenčního správce. Soud pak na základě tohoto návrh může insolvenčního správce funkce zprostit a ustanovit nového insolvenčního správce.
V níže uvedeném § je uvedeno, že lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní a prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Musí tedy být vypracován znalecký posudek na vaši nemovitost. Proto se domnívám, že by jste se měli písemně dotázat u insolvenčního správce, proč takto postupuje v případě vašeho nesouhlasu s jeho postupem vznést námitku jeho postupu u insolvenčního soudu, který vede vaše insolvenční řízení např. s uvedením, že se stanovenou cenou nesouhlasíte a doložit např. podobné nemovitosti v okolí vaší nemovitosti, v podobné velikosti apod., že se tyto nemovitosti prodávají za vyšší tržní cenu popřípadně soudu navrhnout, aby rozhodl, že se nemovitost bude prodávat ve dražbě. Popřípadě postupovat podle § odst. 3
§ 289 Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
(1) Prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti. Souhlas insolvenčního soudu a věřitelského výboru není nutný k prodeji věcí bezprostředně ohrožených zkázou nebo znehodnocením, jakož i věcí běžně zcizovaných při pokračujícím provozu dlužníkova podniku.
(2) Při prodeji mimo dražbu lze kupní cenu stanovit pod cenu odhadní. Insolvenční správce přitom přihlédne i k nákladům, které by jinak bylo nutné vynaložit na správu zpeněžovaného majetku.
(3) Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku.
www.pravnidotazy.eu
Odpovězeno: 19. září 2015, 12:27 hod.

|