Golden služby
Dluhopisy

Nový dotaz

Smluvní a provozní podmínky

Všeobecné smluvní a provozní podmínky služby internetových dotazů (internetové sekce)

 1. Úvodní ustanovení
 2. Základní zásady užívání služby
 3. Základní pojmy
 4. Cíl a náplň služby
 5. Práva a povinnosti uživatelů
 6. Registrační a kontaktní údaje uživatelů
 7. Závěrečná ustanovení
 8. Ostatní ujednání
 9. Reklama
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Vyřízení reklamace
 12. Řešení sporů
 13. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Obchodní podmínky nejsou propagačním dokumentem.

1. Úvodní ustanovení

Všeobecné smluvní a provozní podmínky (dále jen Podmínky) upravují využívání služby internetových dotazů na serveru www.pravnidotazy.eu (dále jen Portál) uživateli tohoto serveru. Souhlas s těmito smluvními podmínkami je základní a nenahraditelnou podmínkou možnosti využívání služby internetových dotazů na serveru www.pravnidotazy.eu ze strany uživatelů. Bez souhlasu s těmito podmínkami a bez jejich znalosti, kterou potvrzuje svým souhlasem, tak není uživatel oprávněn jakékoliv služby bezplatné či placené internetových dotazů na severu www.pravnidotazy.eu využívat. Vstupem na tento Portál se stáváte uživatelem, kterým je každý, kdo vstupuje na Portál, prostřednictvím svého prohlížeče webové stránky zobrazuje, prohlíží je nebo je jakýmkoliv jiným způsobem používá či využívá jiných služeb poskytovaných Portálem. Vstupem na Portál rovněž vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Přístupem na tento Portál a jeho používáním prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetly, že jejich obsahu rozumíte a že s těmito podmínkami souhlasíte.

Provozovatel:
Provozovatelem serveru www.pravnidotazy.eu a tedy i služeb internetových dotazů je GOLDEN služby s.r.o., se sídlem Štěnkov 11, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 03631257, zapsaná sp. zn. C 34453 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontakt na společnost můžete využít na následujícím odkazu: info@pravnidotazy.eu. Provozovatel není plátcem DPH.

Ochrana osobních údajů:
Provozovatel Portálu zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o Ochraně osobních údajů. Zejména je nebude nijak zneužívat, ani poskytovat třetím osobám. Provozovatel je tedy v postavení správce osobních údajů, přičemž systém o Vás jako o Uživatelích neshromažďuje žádné jiné informace než ty, které jste se sami zadali. Informace o vás smíme odhalit třetím stranám pouze v okamžiku, kdy bude takové odhalení nutné k tomu, aby bylo zabráněno případné nezákonné činnosti či jednání z vaší strany nebo bude nutné poskytnutím těchto informací vyhovět zákonnému procesu nebo žádosti státních orgánů.

2. Základní zásady užívání služby

(podrobně upravená v textu těchto Všeobecných smluvních podmínek).

1. Provozovatel neodpovídá žádným způsobem za obsah textu dotazů v bezplatné i zpoplatněné internetových dotazech. Za obsah textů, nabídky, inzerátů a dalších informací, stejně jako za charakter dotazu odpovídá výslovně a výhradně uživatel internetové poradny na serveru www.pravnidotazy.eu (dále jen uživatel).

2. Uživatel portálu bere na vědomí, že jeho dotaz bude zveřejněn na internetových stránkách www.pravnidotazy.eu ihned po položení dotazu. Po položení dotazu bude uživateli automaticky poslána na jeho uvedený e-mail potvrzovací zpráva s podrobnosti k uhrazení poplatku. Jestliže poplatek nebude uhrazen do nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní od položení dotazu bude tento dotaz z internetových stránek www.pravnidotazy.eu odstraněn. Při řádném zaplacení poplatku bude na internetové stránce www.pravnidotazy.eu viditelně označeno, že dotaz se zpracovává, po zpracování u tohoto dotazu bude viditelně označeno v odpovědi „zodpovězeno“.

3. Uživatel, který položí dotaz do bezplatné sekce nemá nárok na zodpovězení svého dotazu a bere na vědomí právo provozovatele na dotaz neodpovídat, resp. si dotaz k zodpovězení vybrat.

4.1. Zadáním dotazu do zpoplatněné sekce a souhlasem s těmito obchodními podmínkami, se uživatel, který položil dotaz zavazuje do 7 (sedni) kalendářních dní uhradit na bankovní účet provozovatele č.ú. 8399515001/5500 vedené u Raiffeisen bank a.s. poplatek za zodpovězení dotazu ve výši 490,- Kč za jednorázovou odpověď nebo

4.2. Objednáním šesti (6) dotazů na dobu nejdéle šesti měsíců do zpoplatněné sekce a souhlasem s těmito obchodními podmínkami, se uživatel, který položil první dotaz ze šesti zavazuje uhradit do 7 (sedni) kalendářních dní na bankovní účet provozovatele č.ú. 8399515001/5500 vedené u Raiffeisen bank a.s. poplatek za zodpovězení prvního dotazu ze šesti ve výši 990,- Kč. Zaplacením této služby je uživatel oprávněn položit celkem šest (6) dotazů (včetně prvního) během šesti měsíců v libovolné lhůtě např. jedenkrát měsíčně, či všech 6 dotazů v jednom dni podle potřeby uživatele. Po vyčerpání všech šesti dotazů je uživatel oprávněn kdykoli si objednat tuto službu znovu a to opakovaně. Jestliže uživatel nepoloží všech 6 dotazů nevzniká mu tímto nekonáním žádná náhrada nebo převod na jiné období.

4.3. Zadáním dotazu na zpracování právní analýzy či odborné právní pomoci, vás rádi odkážeme nebo vám doporučíme vhodnou advokátní kancelář, popřípadě se za vás na advokátní kancelář přímo obrátíme s vaším dotazem a to po zaplacení poplatku, kterou stanový advokátní kancelář. Povinnost úhrady částky vzniká uživateli položením dotazu.

5. Položením dotazu do zpoplatněné sekce uživatelem vznikají provozovateli náklady spojené s prostudováním dotazu, nalezení podkladů pro odpověď a ztráta času spojená s přípravou odpovědi. Proto vzniká provozovateli na úhradu poplatku nárok dnem položení dotazu.

6. Uživatel využívající zpoplatněné sekce je povinen uvést ve zprávě platebního příkazu, svoji e-mailovou adresu, který použil při zadávání svého dotazu na stránkách www.pravnidotazy.eu. K Vašemu dotazu je nutno uvést platnou e-mail adresu.

7. Odpovídající na dotazy je povinen zodpovědět dotaz položený ve zpoplatněné sekci nejpozději do tří dnů od připsání částky na bankovní účet společnosti GOLDEN služby s.r.o. V případě, že dotaz nebude ve stanovené lhůtě zodpovězen, má uživatel právo po zaslané žádosti na mail provozovatele: info@pravnidotazy.eu požadovat vrácení uhrazené částky.

8. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě pochybností či na základě informací od ostatních uživatelů smazat či upravit dotaz položený v bezplatné sekci a současně zveřejněný na stránkách www.pravnidotazy.eu.

9. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost, kvalitu a úplnost odpovědí způsobených nepřesnými informacemi uvedenými v dotazu uživatele, nebo z důvodu jejich neúplnosti, zkreslenosti, nedostatečnosti apod. Veškeré informace, názory a hodnocení podléhají moderování ze strany Provozovatele portálu www.pravnidotazy.eu. Provozovatel si vyhrazuje právo neschválit či cenzurovat jakékoliv příspěvky a hodnocení porušující pravidla etikety, nebo která budou jakkoliv provokující, nenávistné nebo obtěžující, nesouvisející s tématem, které by mohly jinak narušit kvalitu služeb, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy či následujícími pravidly:

 • - je zakázáno vkládat komentáře, názory, recenze, informace, příspěvky které nesouvisí se zaměřením webu;
 • - je zakázáno vkládat reklamní sdělení;
 • - informace, názory a komentáře nemohou porušovat právo nebo pravidla společenského soužití;
 • - zakazuje se používat vulgární a urážlivé výrazy, neoprávněně zasahovat do soukromého a rodinného života;
 • - zakazuje se vyzývání k násilí nebo nenávisti rasové, náboženské a etnické;
 • - zakazují se vyvíjet aktivity a jednání, které by mohly vést k vědomému poškozování konkurence nebo, které
    by v sobě nesly prvky nekalosoutěžního jednání.

3. Základní pojmy

Provozovatel - GOLDEN služby s.r.o., se sídlem Štěnkov 11, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 03631257, zapsaná sp. zn. C 34453 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, kontakt na společnost můžete využít na následujícím odkazu: info@pravnidotazy.eu

Uživatel - uživatelem je subjekt, který:

 • se seznámil s těmito smluvními a provozními podmínkami využívání internetové sekce na serveru www.pravnidotazy.eu a udělil s nimi souhlas
 • využívá služeb internetové poradny na serveru www.pravnidotazy.eu, tedy zejména zadává dotaz do bezplatné, či zpoplatněné části sekce
 • vstupem na tento Portál se stáváte uživatelem, kterým je každý, kdo vstupuje na Portál, prostřednictvím svého prohlížeče webové stránky zobrazuje, prohlíží je nebo je jakýmkoliv jiným způsobem používá či využívá jiných služeb poskytovaných Portálem. Vstupem na Portál rovněž vyjadřujete souhlas s těmito Podmínkami. Přístupem na tento Portál a jeho používáním prohlašujete, že jste si tyto podmínky přečetly, že jejich obsahu rozumíte a že s těmito podmínkami souhlasíte.

Služba internetové sekce - je služba, internetové sekce bezplatné nebo zpoplatněné, které provozovatel popisuje a nabízí na serveru www.pravnidotazy.eu.

4. Cíl a náplň služby

Služba internetové sekce nabízí uživatelům možnost:

 • a) bezplatné odpovědi na zadaný dotaz v bezplatné sekci portálu - uživatel nemá nárok na zodpovězení svého dotazu, dotaz i případná odpověď nemusí být zveřejněny na serveru www.pravnidotazy.eu. V současně tato služba není k dispozici
 • b) zpoplatněné odpovědi na zadaný dotaz ve zpoplatněné části internetové sekci - uživatel má po uhrazení poplatku nárok na zodpovězení dotazu do 3 dnů (s výjimkou víkendů či svátků, nebo předem oznámené dovolené), dotaz i odpověď jsou vždy zveřejněny na serveru www.pravnidotazy.eu. Uživatel berte na vědomí, že odpovědi na dotazy jsou stručného a obecného charakteru odpovídající na zadanou otázku a nejsou to odpovědi právní povahy, protože formát této internetové sekce bohužel neumožňuje a není koncipován k poskytování závazných právních rad a podrobných analýz konkrétních situací v konkrétních řízení nebo sporů, jejichž výsledkem by mělo být závazné doporučení k dalšímu postupu v řízení (od toho slouží právní pomoc poskytovaná advokáty). V případě potřeby rozsáhlejší, časově náročnější a odborné právní pomoci, vás rádi odkážeme či vám doporučíme vhodnou advokátní kancelář. S vložením dotazu do Portálu zároveň uživatel vyslovuje souhlas se zveřejněním dotazu na serveru www.pravnidotazy.eu.

5. Práva a povinnosti uživatelů

Uživatel, který využívá služby internetové sekce bere na vědomí právo provozovatele proti němu zasáhnout v případě porušení těchto podmínek.

Uživatel zadávající dotaz do internetové sekce přebírá plnou odpovědnost za text a zaměření svého dotazu, který bude na Portálu zveřejněn. Provozovatel není odpovědný za obsah a formu informací, názorů, komentářů a případné chyby anebo nepravdivé údaje vložené jejich uživatelem. Za obsah hodnocení nese plnou odpovědnost pouze jeho autor - uživatel, který rovněž nese odpovědnost za to, že obsah bude zahrnovat materiál, který je nepravdivý, úmyslně zavádějící či pomlouvačný, porušující práva třetí strany, včetně autorských práv, práv k obchodní značce, obchodní tajemství, patentová práva, etická práva.

Uživatel se vyhne zveřejňování soukromých informací stejně jako fotografií o ostatních, bez jejich svolení.

Uživatel, který zadal svůj dotaz do zpoplatněné internetové sekce je povinen uhradit na bankovní účet provozovatele č.ú. 8399515001/5500 vedené u Raiffeisen bank a.s. poplatek podle článku 4.1., 4.2 nebo 4.3. této podmínky (dle výběru konkrétní služby). Povinnost úhrady částky vzniká uživateli položením dotazu.

Uživatel, který zadal svůj dotaz do internetové sekce souhlasí se zveřejněním svého dotazu na stránkách www.pravnidotazy.eu a současně souhlasí se zveřejněním případné odpovědi na tento svůj dotaz.

Všechny napsané dotazy a vložené fotografie se stávají okamžikem jejich vložení na server www.pravnidotazy.eu majetkem Provozovatele. Uživatel se vložením dotazu vzdává jakéhokoliv nároku na odměnu, nebude-li se jednat o konkrétní zvláštní pravidla o odměňování a prohlašuje, že nebude omezovat způsob použití jím vložených dotazů.

V případě nespokojenosti s Portálem a jeho užíváním nebo se službami, který poskytuje, můžete okamžitě a svobodně užívání Portálu ukončit.

6. Registrační a kontaktní údaje uživatelů

Provozovatel v systému služby Portálu na serveru www.pravnidotazy.eu nepracuje s osobními údaji uživatelů. Pracuje pouze s kontakty, které uživatel ze své vůle a s plným vědomím vloží do registračního a kontaktního formuláře pro zadání dotazu. Uživatel bere na vědomí, že všechny údaje, které zadá do příslušných formulářů, budou provozovatelem použity za účelem zaslání výzvy uživateli k úhradě objednané služby - zodpovězení dotazu ve zpoplatněné internetové sekci a současně za účelem zodpovězení dotazu přímo na emailový kontakt uživatele.

Uživatel výslovně prohlašuje, že údaje které zadává do registračního formuláře jsou pravdivé a že souhlasí s jejich užitím dle pravidel obsažených v tomto článku.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné smluvní a provozní podmínky jsou plně v souladu s právním řádem České republiky.

Provozovatel si vyhrazuje právo měnit obsah těchto podmínek kdykoliv v budoucnosti. Práva a povinnosti uživatelů služby se však řídí podmínkami platnými v době registrace či době počátku využívání služby internetové právní poradny na serveru www.pravnidotazy.eu.

Uživatel, který hodlá využívat služby internetové sekce se odsouhlasením těchto podmínek zavazuje řídit všemi ustanoveními těchto podmínek a bere na vědomí všechny povinnosti a sankce, které z těchto podmínek vyplývají.

Přistoupení uživatele k těmto Všeobecným smluvním a provozním podmínkám je základní a nenahraditelnou podmínkou pro využívání internetové sekce na serveru www.pravnidotazy.eu. Bez souhlasu s těmito podmínkami není oprávněn uživatel jakýchkoliv služeb internetové sekce na serveru www.pravnidotazy.eu využívat.

Portál a jeho Provozovatel nenesou žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením závazků třetích stran nebo za škody způsobené třetími stranami a souvisejícími se ztrátou zisku, přerušením obchodních aktivit, s poškozením pověsti či dobrého jména.

Portál a jeho obsah může být z naší strany kdykoliv upravován a aktualizován, provoz může tedy být dle potřeby přerušen nebo pozastaven a to z jakéhokoli důvodu nebo bez udání důvodu i bez předchozího oznámení, a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoliv druhu.

V souvislosti se vstupem na tento Portál a se znalostmi o obsahu těchto Podmínek, jste si vědomi, že vstup na tento Portál a jeho užívání je vašim vlastním rozhodnutím a užíváte je na vlastní riziko. Tento portál je vám k dispozici „tak jak je“, se všemi případnými chybami. Provozovatel neposkytuje žádné garance ani sliby ohledně kvality, spolehlivosti tohoto Portálu. Dále provozovatel neposkytuje uživatelům žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Portálu. Provozovatel není odpovědný za ztráty či škody způsobené nefunkčností, nedostupností nebo nedokonalostí Portálu nebo za kvalitu, přesnost i pravdivost informací o podnicích, službách, provozovnách včetně jejich hodnocení a dalších údajů, které jsou k dispozici na Portále.

Portál ani Provozovatel rovněž neodpovídají za prohlášení, jednání, konání nebo nekonání třetí strany vztahující se k podnikům nebo inzerentům, uživatelům Portálu. Neneseme tedy žádnou odpovědnost za škody vzniklé jejich chováním, jednáním, konáním či nekonáním. Využití nebo nákup produktů, služeb nabízených třetími stranami je vaši vlastní svobodnou volbou a na vašem uvážení.

Je nepřípustné nabádat jiné lidi a umožňovat jim či jinak napomáhat, aby užívali tento Portál v rozporu s těmito Podmínkami, nabádat jiné lidi či jim umožňovat nebo napomáhat k porušování práv třetích stran, zejména právo na zachování důvěrnosti informací, autorské právo, právo k obchodní značce, patentové právo, obchodní tajemství, k porušování jiných příslušných zákonných norem, k obchodování s obsahem Portálu nebo Portál a jeho obsah s jakýmkoli jiným způsobem zneužívali, ke zpracovávání nebo získávání informací o ostatních uživatelích, k získání neoprávněného přístupu na tento Portál, do uživatelských účtů, počítačových systémů.

8. Ostatní ujednání

Tento Portál může obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace. Berete na vědomí, že za dostupnost ani obsah webových stránek třetích stran neodpovídáme, tyto stránky používáte na vlastní riziko.

Nemáme povinnost vymáhat vaším jménem dodržování těchto Podmínek vůči jinému uživateli.

Jestliže Portál obsahuje podrobnější podmínky vztahující se ke konkrétním službě poskytované přímo samotným Portálem, platí ustanovení obsažené v takových konkrétních podmínkách s úpravou pro danou službu. Obecná pravidla podléhají těmto všeobecným obchodním podmínkám.

Vítáme jakékoliv zajímavé nápady, názory nebo návrhy. Na základě vašeho podnětu zahájíme okamžité kroky k nápravě.

Platnost těchto Podmínek můžete kdykoliv ukončit, a toto tak, že uzavřete svůj účet, přestanete užívat tento Portál a pošlete nám oznámení o uzavření účtu. Máme právo váš účet uzavřít, pozastavit vám užívání určitých částí Portálu nebo vám celkově zakázat přístup na Portál z nějakého důvodu nebo bez udání důvodu, a to bez předchozího oznámení a bez povinnosti nahradit škodu jakéhokoli druhu. Takový zásah by vám zabránil v přístupu na váš účet, na tyto webové stránky, k vašemu obsahu, k obsahu těchto stránek či k dalším souvisejícím informacím.

Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9. Reklama

Za poplatek nabízíme také vložení reklamního banneru přímo na hlavní stranu Portálu spolu s podstránkou nebo pouze na podstránku a to s funkcí zpětného prokliku na webové stránky vaší provozovny, podniku. Výše poplatku je stanovena dle druhu reklamního banneru a dle ceníku poplatků za služby poskytované Portálem www.pravnidotazy.eu.

10. Ochrana osobních údajů

Provozovatel Portálu zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších změn (dále jen „ZOOÚ“). Provozovatel Portálu je registrován na Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem č. 00056247/001.
Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=29&submenu=30

11. Vyřízení reklamace

11.1. Inzerent je povinen uplatnit reklamaci u provozovatele bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. (Poznámka - tento formulář zašlete na info@pravnidotazy.eu)

Např.:

- REKLAMAČNÍ LIST
- ÚDAJE ZÁKAZNÍKA
- POPIS ZÁVADY

- Jméno a příjmení
- Telefon
- Adresa
- Identifikace služby
- E-mail
- Reklamovaná služba
- Preferovaný způsob vyřízení reklamace
- Oprava / sleva / odstoupení od smlouvy

..............................................
Datum a podpis reklamujícího

11.2. Inzerent je povinen sdělit provozovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu provozovatele je možná jen tehdy, žádal inzerent opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li inzerent své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11.3. Inzerent je povinen prokázat nákup služby. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání reklamačního listu a provozovatel je povinen bezodkladně, nejpozději do sedmi (7) pracovních dní, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení inzerentovi v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, provozovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s inzerentem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má inzerent stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Odmítne-li provozovatel odstranit vadu služby, může inzerent požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení. U oprávněné reklamace náleží inzerentovi náhrada účelně vynaložených nákladů.

12. Řešení sporů

12.1. Vzájemné spory mezi provozovatelem a inzerentem řeší obecné soudy.

12.2. Inzerent, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení spor u provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u provozovatele poprvé.

12.3. Provozovatel se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s inzerentem, pokud je inzerent neodmítne. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

13. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Smlouva je uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání provozovatele, je inzerent oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření registrace. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí inzerent o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat provozovatele na emailovou adresu: info@pravnidotazy.eu formou jednoznačného prohlášení. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit před uplynutím příslušné lhůty. Inzerent výslovně požaduje na provozovatel, aby s poskytováním služeb započal již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vzhledem k této skutečnosti je inzerent v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit provozovateli částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy inzerent informoval provozovatele o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě. Zároveň provozovatel inzerenta výslovně poučuje (ve smyslu ust. § 1837 NOZ), že inzerent nebude mít právo odstoupit od smlouvy, pokud inzerent požádal – platným dokončením registrace, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od smlouvy. V takovémto případě nebude k odeslanému odstoupení přihlíženo. Inzerent před uzavřením registrace inzerenta výslovně požádal provozovatele, aby s plněním služeb započal ihned po jejím uzavření ve smyslu § 1823 NOZ.

Dne 25. května 2016

GOLDEN služby s.r.o.
se sídlem Štěnkov 11
503 46 Třebechovice pod Orebem
IČ: 03631257
zap. sp. zn. C 34453 vedená u KS v HK